Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse – overvej genoptagelse

Motorstyrelsen oplyser nu, at praksis ændres i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.

04. januar 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

I et nyhedsbrev offentliggjort i dag den 4. januar 2023 har Motorstyrelsen nu orienteret om, at praksis ændres i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.

Praksis ændres som følge af Landsskatterettens afgørelse af den 28. oktober 2022 (sagsnr. 19-0074720), der endnu ikke er offentliggjort af Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet.

Om den nye praksis har Motorstyrelsen selv anført følgende:

”Landsskatteretten har den 28. oktober 2022 truffet afgørelse i en sag om genopkrævning af eksportgodtgørelse, som af en selvanmelder var angivet på selskabets månedsangivelse. I sagen gav Landsskatteretten klager medhold i, at Motorstyrelsen ikke kunne genopkræve eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber med adresse i Danmark.

Landsskatteretten fastslog i sagen, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, da det efter Landsskatterettens vurdering var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført af landet.

Landsskatteretten lagde ved vurderingen vægt på, at der var fremlagt udenlandsk ID på køber, og at fakturaen var udstedt til køber med angivelse af dennes udenlandske adresse. Landsskatteretten lagde også vægt på, at det fremgik af salgsslutsedlen, at køretøjet var handlet uden afgift, og at køber ifølge fakturaen var forpligtet til at udføre køretøjet fra Danmark. Køber havde desuden udfyldt en tro og love-erklæring om afhentning og udførsel af køretøjet.

Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at der var fremlagt dokumentation for, at køretøjet var toldsynet og forsikret i det land, hvor køber havde sin udenlandske adresse.  

Landsskatteretten har med afgørelsen af 28. oktober 2022 underkendt Motorstyrelsens hidtidige praksis.”

Med betydning for den ovenfor beskrevne vurdering af, hvorvidt det i den konkrete sag var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført fra landet, fremgår af den endnu ikke-offentliggjorte afgørelse (sagsnr. 19-0074720) følgende:

”Der lægges vægt på, at selskabet har fremlagt polsk ID på køberen og faktura udstedt til

køberen med angivelse af dennes polske adresse. Af fakturaen fremgår, at køberen indestår for, at køretøjet udføres af Danmark. Der foreligger endvidere en salgsslutseddel med angivelse af køberen og dennes polske adresse. Køberen har udfyldt en tro- og love-erklæring om, at køberen afhenter og udfører køretøjet. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation i forbindelse med eksport af køretøjer.

Selskabet har således sikret sig, at køretøjet rent faktisk blev udført af køberen.”

Foranlediget af den ovenfor beskrevne praksisændring vil Motorstyrelsen i løbet af første halvår af 2023 udsende et styresignal, der herefter vil fastlægge praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse, når et køretøj sælges til en køber med adresse i Danmark.

Genoptagelse af tidligere afslag på udbetaling?

Den beskrevne praksisændring giver i øvrigt anledning til overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at anmode om genoptagelse af tidligere sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksport er solgt til en køber, som har adresse i Danmark.

Har du brug for en vurdering af, hvorvidt det er relevant for dig, er du som altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.