Ny markedsføringslov – hvilken betydning har den for din virksomhed?

Den nye markedsføringslov træder i kraft 1. juli 2017 og erstatter dermed den nuværende lov. Lovens opdeling og en række paragraffer er ændret, men langt størstedelen af indholdet af den tidligere lov gælder fortsat.

30. juni 2017 | IMMATERIALRET

Markedsføringsloven gælder i sin nye version fortsat alle handlinger fra indledende reklame over produktion, distribution og salg til efterfølgende service og inkasso. Det vil sige, at alle erhvervsdrivende er berørt af loven.

Formålet med lovændringen har været at forenkle og overskueliggøre reglerne samt sikre, at de er i overensstemmelse med EU-reglerne på området. Loven bliver opdelt, således at den følger strukturen i direktivet om urimelig handelspraksis, der beskytter forbrugerne. Det er endvidere forsøgt at gøre reglerne uafhængige/neutrale over for teknologi og medietyper.

”God skik”-reglerne opdeles

Sprogbrugen bliver ændret og tilnærmet EU-reglerne. Således afløses ”god markedsføringsskik” af ”god erhvervsskik”, når det handler om forbrugerbeskyttelsen i medfør af direktivet om urimelig handelspraksis. Denne bestemmelse flyttes til § 4, der vedrører handelspraksis over for forbrugere. Herudover fastholdes ”god markedsføringsskik” i § 3. Bestemmelsen beskytter de erhvervsdrivende mod bl.a.

 • Illoyal konkurrence fra andre erhvervsdrivende
 • Efterligning, snyltning eller anden udnyttelse af andres indsats
 • Krænkelser af navn og design, hvis ikke beskyttet efter anden lovgivning, og
 • Nedsættende omtale og renommésnyltning

Bestemmelsen vil også særskilt omfatte markedsføring mod børn og unge samt forbrugere generelt, når der ikke er beskyttelse efter direktivet om urimelig handelspraksis. Det kan eksempelvis dreje sig om hensyn til forbrugerens sundhed eller sikkerhed.

Herudover er der blandt andre følgende mindre ændringer:

 • Vildledningsbestemmelsen opdeles: For at sikre at loven lever op til især direktivet om urimelig handelspraksis, er vildledningsbestemmelsen delt op i flere paragraffer. Handelspraksis over for forbrugere reguleres således i § 5 (vildledende handlinger), § 6 (vildledende udeladelser), § 7 (aggressiv handelspraksis) og mellem erhvervsdrivende i § 20.
 • Skjult reklame: Reglerne skærpes, således at det ikke længere er et krav, at der er en aftale mellem den erhvervsdrivende og den, der eksponerer produktet for at fastslå, at der foreligger skjult reklame. Det vil dog fortsat være en konkret vurdering, om eksempelvis en bloggers brug af modtagne produkter i blogindlæg o.lign. udgør en overtrædelse af reglerne.
 • ”Egne tilsvarende produkter”: Bestemmelsen udvides til at omfatte tilsvarende varer- og tjenesteydelser. Eksempelvis vil en bilforhandler, der har solgt en bil, kunne markedsføre service og reparation af bilen, hvis bilforhandleren selv foretager service og reparation. Sådan markedsføring er omfattet af ”egne tilsvarende produkter”. Som erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at du senest på tidspunktet for registrering af en kundes e-mailadresse udspecificerer, hvad I i din virksomhed forstår ved ”egne tilsvarende produkter”.
 • Indholdsløse garantier: Bestemmelsen ophæves, men det er fortsat ikke tilladt, at den erhvervsdrivende fremstiller rettigheder, som forbrugeren har, efter loven som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud. Endvidere er der ikke længere et krav om, at en garanti er skrevet på dansk, medmindre markedsføringen også har været på dansk.
 • Vejledningspligten ophæves, da pligten i vidt omfang allerede består efter bl.a. købeloven og markedsføringslovens øvrige bestemmelser.
 • Pligt til skiltning med organiseret rabat: Bestemmelsen ophæves.
 • Faktureringspligt ved regningsarbejde: Bestemmelsen udvides, så forbrugeren ikke kun i særlige situationer kan bede om oplysninger for at kontrollere prisen for varer og tjenesteydelser i den leverede ydelse
 • Oplysning om pris ved salg af tjenesteydelser: Bestemmelsen indskrænkes i mindre omfang, så den er i overensstemmelse med EU-retten.
 • Markedsføring af boligkreditter: Ny regel, der skaber overensstemmelse med EU-retten.
 • Kontrolundersøgelser foretaget af Forbrugerombudsmanden: Bestemmelsen udvides, så den kan anvendes i praksis.

Lempeligere regler for at sende uanmodet elektronisk post (spam)

Det oprindelige lovforslag indeholdt visse lempelser i forbindelse med uanmodet elektronisk post. Lempelserne røg ud under Folketingets behandling af lovforslaget, men det må forventes, at der kommer nye regler herom med ikrafttræden i 2018. Dette skyldes, at der er fremlagt forslag til en EU-forordning, og når den vedtages, vil det få indflydelse på de danske spamregler i markedsføringsloven.

Sammenfatning

Langt hovedparten af den nye lov svarer til, hvad der også tidligere var gældende. Loven er forsøgt gjort mere enkel og overskuelig, ligesom loven er forsøgt gjort teknologineutral. Bødeniveauet for overtrædelser er uændret, hvilket betyder, at en uberettiget SMS-markedsføring til 1.000 modtagere som udgangspunkt vil medføre en bøde på 100.000 DKK.

Ikrafttræden af den nye lov kan derfor være et godt tidspunkt til at få set sin markedsføring efter i sømmene for at sikre, at lovgivningen overholdes. Dette særligt i lyset af de mange nye markedsføringsmuligheder, som teknologien giver i dag samt bødestraffen for at træde ved siden af.

Vores eksperter står klar til at rådgive dig vedrørende de nye regler. Du er altid velkommen til at kontakte nedenstående for en uforpligtende drøftelse. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk