Ny lov om erstatning i konkurrencesager

Nu bliver det lettere for en skadelidt forbruger eller virksomhed at få medhold i en erstatningssag, hvis skadevolder har krænket de konkurrenceretlige regler

06. december 2016 | EU-, UDBUDS- OG KONKURRENCERET

Loven, der er en implementering af et EU-direktiv, samler alle regler om erstatning i ét fælles regelsæt om overtrædelse af konkurrenceretten.

Formålet er at gøre det lettere for forbrugere, myndigheder og ikke mindst virksomheder at føre bevis for, at de har lidt et tab, hvis en anden virksomhed har tilsidesat de konkurrenceretlige spilleregler.

Loven gælder for erstatningskrav og -søgsmål, både hvor krænkelsen påvirker samhandlen mellem flere medlemsstater i EU, og hvor det alene påvirker konkurrencen i Danmark. Reglerne gælder, hvis der enten er tale om en virksomhed, der misbruger sin dominerende stilling, eller hvis to eller flere virksomheder har indgået et kartel, herunder hvis to eller flere virksomheder har indgået en aftale, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

I den gældende konkurrencelov er de aftaler, som to eller flere virksomheder ikke lovligt kan indgå med hinanden, eksemplificeret ved aftaler, der drejer sig om enten

1) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,

2) at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer,

3) at opdele markeder eller forsyningskilder,

4) at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen,

5) at stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som, efter deres natur eller ifølge handelssædvane, ikke har forbindelse med aftalens genstand,

6) at to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelsen af et joint venture, eller

7) at fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser.

I nogle tilfælde undtages der herfra, enten som følge af virksomhedernes begrænsede konkurrencemæssige betydning, eller fordi aftalerne enten bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling, og samtidig sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved, ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål m.v.

De nye regler giver den skadelidte ret til fuld erstatning, uanset om der foreligger et kontraktforhold mellem parterne.

Tidligere har det været svært for de skadelidte i konkurrenceretlige sager at løfte deres bevisbyrde for, hvilket tab de har lidt. Det er især på dette punkt, at de nye regler kommer de skadelidte til hjælp, idet retten nu kan kræve dokumenter fremlagt, som tidligere ikke kom frem. Skadevolders mulighed for at argumentere for, at skadelidte ikke har lidt noget tab, fordi skadelidte formentlig har væltet en eventuel overpris over på sine kunder, er samtidig gjort meget sværere, da bevisbyrden er vendt om. Dvs. at skadevolder har bevisbyrden for, at det er det, der er sket og ikke omvendt.

Tilsvarende vil det, i forbindelse med kartelovertrædelser, være udgangspunktet, at den krænkede part har lidt et tab. Igen er det krænkeren, der har bevisbyrden for, at det ikke er tilfældet i den konkrete sag.

Endvidere er reglerne vedrørende forrentning og forældelse ligeledes ændret til fordel for den skadelidte part.

Loven træder i kraft den 27. december 2016 og finder anvendelse på de krænkelser, der sker, og de tab, der opstår efter denne dato.

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive i konkurrencesager, herunder erstatningssager. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.