Ny landsretsdom slår fast at byggerier nyder snæver ophavsretlig beskyttelse

Vestre Landsret har den 13. februar 2018 i sag BS-292/2016-VLR afsagt dom vedrørende ophavsretlig og markedsføringsretlig beskyttelse af et typehus. Dommen viser blandt andet, at byggerier nyder en snæver ophavsretlig beskyttelse, og at man nøje skal overveje bevisførelsen i sådanne sager.

14. februar 2018 | IP & TECHNOLOGY

Nærmere om sagen

Sagen vedrørte blandt andet, om et typehusfirma A i seks tilfælde havde krænket virksomhed B’s typehuse. Det blev gjort gældende, at der forelå krænkelse efter såvel ophavsretsloven som markedsføringsloven.

I byretten blev det gjort gældende, at A havde opført fire huse, der krænkede B’s rettigheder. Der blev afholdt syn og skøn, men skønsmanden besigtigede kun tre af A’s 4 huse og ingen af B’s huse. Derudover var der fremlagt tegningsmateriale af husene samt øvrigt materiale. Byretten statuerede, at der forelå krænkelse efter både ophavsretsloven og markedsføringsloven.

I ankesagen blev yderligere to huse inddraget. Bevisførelsen vedrørende disse bestod i tegningsmateriale og spørgsmål til skønsmanden under hovedforhandlingen.

Landsretten fastslog, at den ophavsretlige lighedsbedømmelse ved byggerier er snæver, og at der skal være tale om en nærgående efterligning, eller dog risiko for forveksling, hvis markedsføringsloven skal anses for overtrådt.

Landsretten lagde til grund:

  • at der i skønserklæringen var fremhævet en række ligheder, men også forskelle mellem husene, og
  • at der var spørgsmål, som skønsmanden ikke kunne besvare, da der ikke var fremlagt tilstrækkeligt tegningsmateriale/fotos, samt
  • at skønserklæringen skulle læses med det forbehold, at skønsmanden ikke havde besigtiget alle husene

Landsretten fandt det herefter ikke bevist, at der var så høj en grad af lighed mellem husene, som der krævedes for at statuere krænkelse i medfør af ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Det kan være risikabelt at spare på den nødvendige bevisførelse

Afgørelsen illustrerer, at det kan være risikabelt ikke at sikre, at der er en fuldgod bevisførelse, når man ønsker at påberåbe sig krænkelser af enerettigheder eller efter markedsføringsloven.

Det følger således, at sagen blev afgjort allerede, fordi der ikke var ført tilstrækkeligt bevis, og at der derfor ikke af den grund blev taget stilling til, om der overhovedet var beskyttelse i medfør af ophavsretsloven eller markedsføringsloven.

TVC Advokatfirma anbefaler

Overvejer du at føre en immaterialretlig og/eller markedsføringsretlig krænkelsessag, bør du nøje overveje, hvilke bevismidler der er nødvendige, herunder navnlig afholdelse af syn og skøn.  

Sagen giver anledning til at understrege vigtigheden af, at man overvejer alle relevante omstændigheder, før en krænkelsessag rejses.

TVC Advokatfirma anbefaler i denne henseende at søge juridisk rådgivning så tidligt som muligt og gerne før, der er opstået en tvist, således at mulighederne for beskyttelse afdækkes, eksempelvis i form af en nærmere beskrivelse af beskyttelsens omfang og hvilke tiltag, man kan gøre for at opnå bedst mulig beskyttelse. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk

Nyheder