Ny afgørelse fra Datatilsynet: DK Hostmaster påbudt at ophøre med at offentliggøre personoplysninger om fuldmægtige for domænenavnsregistranter

Datatilsynet har den 28. marts 2019 meddelt DK Hostmaster A/S påbud om at ophøre med at offentliggøre personoplysninger for domænenavnsregistranter.

09. april 2019 | IMMATERIALRET

Kort om afgørelsen

Datatilsynets afgørelse blev foranlediget af en klage fra en person, der, som en del af sit arbejde med IT-funktioner, agerede fuldmægtig for domænenavnsregistranter. Klageren gjorde gældende, at DK Hostmaster offentliggjorde dennes (og andre fuldmægtiges) personoplysninger i WHOIS-databasen i strid med databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet gav klageren medhold, idet Datatilsynet bemærkede, at behandlingen af personoplysningerne ikke var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, og artikel 6, stk. 1, litra e. Personoplysningerne var således ikke begrænset til, hvad der var nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev behandlet, ligesom behandlingen ikke var nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse.

Datatilsynet lagde i afgørelsen vægt på bl.a., at et eventuelt civil- eller strafferetligt ansvar for domænenavnets indhold skal gøres gældende over for selve registranten af hjemmesiden, og derimod som udgangspunkt ikke over for domænenavnsregistrantens fuldmægtige. Det følger i overensstemmelse hermed af domænelovens § 18, stk. 2, at administrator er forpligtet til at offentliggøre personoplysninger om registranten af et domænenavn. Dette krav kunne dog ikke udstrækkes til registrantens fuldmægtige.

Datatilsynet bemærkede, at en fuldmægtig undertiden har adgang til at handle på vegne af registranten over for DK Hostmaster, og i den forbindelse f.eks. kan fastsætte indstillinger for domænenavnet, modtage meddelelser fra DK Hostmaster eller forestå betalinger. Datatilsynet fremhævede dog, at dette ikke var ensbetydende med, at en fuldmægtig for en registrant varetager den væsentligste del af aktiviteten på et domænenavn.

Det var bl.a. derfor Datatilsynets opfattelse, at de forfulgte formål kunne opnås med mindre indgribende midler. I stedet for en offentliggørelse af oplysningerne på internettet, kunne dette f.eks. ske ved, at personoplysninger om fuldmægtige blev videregivet på anmodning.

Du kan læse hele Datatilsynets afgørelse her.

TVC Advokatfirma bemærker

Datatilsynets afgørelse er endnu et eksempel på, at Datatilsynet har til hensigt at gå minutiøst til værks, når de modtager klager om brud på databeskyttelsesreglerne.

TVC Advokatfirma anbefaler derfor, at du som virksomhed gør dig bekendt med reglerne på området og arbejder aktivt for at sikre compliance hermed. Har du spørgsmål til gældende ret eller en konkret sag, står TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse.

Nyheder