Nærtstående efter ligningslovens § 2

Afgrænsningen af begrebet nærtstående efter ligningslovens § 2 er vigtig, da det kan være afgørende for, om der er grundlag for beskatning eller ej.

04. november 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

At afgrænsningen er vigtig, illustreres eksempelvis i Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2022.444.LSR omhandlende ligningslovens § 2 i samspil med aktionærlånsbestemmelsen i ligningslovens § 16 E.

I den nyere landsskatteretsafgørelse offentliggjort som SKM2022.444.LSR findes et eksempel på afgrænsningen af begrebet nærtstående efter ligningsloven § 2.

Sagens tema

Spørgsmålet i sagen var nærmere om en overdragelse af et sælgerpantebrev fra kapitalejeren – dvs. klageren – til dennes selskab var omfattet af ligningslovens § 16 E, og om overdragelsen af sælgerpantebrevet dermed ville være skattepligtigt for klageren i medfør af ligningslovens § 16 E, der efter sin ordlyd også omfatter indirekte lån til aktionæren.

I den forbindelse var det relevant for sagens udfald at foretage en afgrænsning af begrebet ”nærtstående” som efter ligningslovens § 2.

Sagens faktum

I forbindelse med klagerens skilsmisse udstedte klagerens tidligere ægtefælle et sælgerpantebrev til klageren, og han overdrog efterfølgende sælgerpantebrevet til sit selskab.

Skatterådet var i sagen oprindeligt blevet anmodet om svar på følgende spørgsmål:

“Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke opstår et skattepligtigt anpartshaverlån, jf. ligningslovens § 16 E, såfremt A (kreditor) overdrager sælgerpantebrev udstedt af tidligere ægtefælle B (debitor) til det af ham 100 % ejede selskab H1?”

Hertil svarede Skatterådet ”Nej”.

Skatterådet fandt, at der ved overdragelsen opstod et lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Det var således Skatterådets opfattelse, at klageren skulle stilles på samme måde, som hvis klagerens selskab havde lånt penge til kapitalejerens tidligere ægtefælle, og at der ved overdragelsen opstod et indirekte lån til klageren, således at lånet skulle anses for skattepligtigt for klageren.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten var enig i, at der ved overdragelsen af sælgerpantebrevet til selskabet opstod et låneforhold mellem klagerens tidligere ægtefælle og selskabet.

Imidlertid fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at anse lånet for et indirekte lån til klageren, eller i øvrigt for omfattet af ligningslovens § 16 E, idet klageren ikke længere var gift med den tidligere ægtefælle.

Landsskatteretten ændrede således Skatterådets afgørelse.

Af Landsskatterettens afgørelse fremgår nærmere følgende:

”Ved en overdragelse af pantebrevet fra klageren til selskabet, opstår der et låneforhold mellem selskabet og klagerens tidligere ægtefælle. Det er Landsskatterettens opfattelse, at der herved ikke opstår et indirekte låneforhold til klageren omfattet af ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten finder i den forbindelse, at klageren og hans tidligere ægtefælle ikke kan anses for at være nærtstående. Der er herved henset til, at klageren og hans tidligere ægtefælle er skilt, deres formuefællesskab er afsluttet, og at deres samliv er ophørt.

Landsskatteretten bemærker i øvrigt, at der ved overdragelse af pantebrevet fra klageren til selskabet ikke stilles midler til rådighed for klageren i et forhold omfattet af ligningslovens § 16 E.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen således at spørgsmålet besvares med “Ja”.”

Det afgørende tidspunkt for bedømmelsen var – ifølge Landsskatteretten – tidspunktet for pantebrevets overdragelse. På dette tidspunkt kunne klageren og den tidligere ægtefælle – ifølge Landsskatteretten – ikke anses for nærtstående efter ligningslovens § 2, hvorved Landsskatteretten henså til, at de var skilt, at deres formuefællesskab var afsluttet, og at deres samliv var ophørt.

Landsskatteretten foretog derved en konkret vurdering, og herved en konkret afgrænsning af begrebet nærtstående efter ligningslovens § 2 set i forhold til den foreliggende situation.

Afsluttende bemærkninger

Den omtalte landsskatteretsafgørelse offentliggjort som SKM2022.444.LSR udgør et konkret eksempel på, at afgrænsningen af begrebet nærtstående efter ligningslovens § 2 er vigtig, da det kan være afgørende for, om der er grundlag for beskatning eller ej.

Vi har således også tidligere omtalt et andet eksempel, hvor begrebet nærtstående efter ligningslovens § 2 var af betydning for, om der kunne ske beskatning.

Har du brug for en nærmere vurdering vedrørende ligningslovens § 2?

Skattestyrelsens anvendelse af bestemmelsen i ligningslovens § 2 får ikke sjældent vidtgående skattemæssige konsekvenser.

Har du brug for en nærmere vurdering af en sag, hvori bestemmelsen i ligningslovens § 2 er bragt i anvendelse, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.