Korrekt periodisering er ofte af betydning for størrelsen af beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E

I en nyere utrykt afgørelse fra Landsskatteretten blev aktionærlånsbeskatning i medfør af ligningslovens § 16 E nedsat betydeligt, da det fandtes godtgjort, at en indsætning på en mellemregning var sket tidligere, end antaget af Skattestyrelsen

10. november 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

I en utrykt afgørelse fra Landsskatteretten af den 12. oktober 2020 (LSR’s j.nr. 17-0633433) var en hovedaktionær blevet beskattet af hævninger på en mellemregningskonto.

Daværende SKAT (i dag Skattestyrelsen) havde modtaget kontospecifikationer, hvorefter der ville være opstået et ulovligt og skattepligtigt aktionærlån den 17. december 2014, hvis selskabet ikke havde bogført et ekstraordinært udbytte på denne dato.

Periodiseringen af det bogførte ekstraordinære udbytte var således af væsentlig betydning for størrelsen af det skattepligtige aktionærlån, der kunne opgøres i medfør af ligningslovens § 16 E.

SKAT fandt det ikke godtgjort, at det ekstraordinære udbytte faktisk var vedtaget den 17. december 2014, og anså først det ekstraordinære udbytte for vedtaget i forbindelse med selskabets generalforsamling for 2014 den 21. maj 2015. SKAT beskattede derfor hovedaktionæren af hævninger på mellemregningen i perioden 17. december 2014 til 21. maj 2015.

Landsskatteretten var ikke enig med SKAT, og anførte følgende:

”Anpartshavere erhverver først ret til et udbytte, når dette bliver vedtaget på en generalforsamling.

Der er fremlagt udskrift af forhandlingsprotokol. Heraf fremgår referat af ekstraordinær generalforsamling den 17. december 2014. Ved den ekstraordinære generalforsamling blev der vedtaget et ekstraordinært bruttoudbytte på 450.000 kr. Nettoudbyttet på 328.500 kr. er krediteret på mellemregningskontoen den 17. december 2014 med bilagsnummer 30.

Henset til, at det fremgår af mellemregningskontoen mellem klageren og selskabet, at en postering den 9. januar 2015 har bilagsnummer 27, og at en postering den 15. januar 2015 har bilagsnummer 45, kan det ikke lægges til grund, at det ekstraordinære udbytte på 450.000 kr. først er vedtaget i maj 2015. Den oprindelige bogføring lægges derfor til grund.

Herefter kan det konstateres, at selskabet ikke har haft et tilgodehavende hos klageren i perioden fra den 1. januar 2014 til den 7. april 2015.”

På den baggrund nedsatte Landsskatteretten den omhandlede beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E med et ganske betydeligt beløb.

Har du behov for hjælp?

Hvis du får behov for bistand omhandlende aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E og ønsker en uforpligtende drøftelse eller vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik på linket for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

D: +45 87 34 75 39

M: +45 51 83 71 25

E: cni@tvc.dk