Kondiløber vinder principiel sag om knæskade i Højesteret

Højesteret har i en principiel dom givet en kondiløber medhold i, at en knæskade under en løbetur var dækket af ulykkesforsikringen.

14. september 2017 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en meniskskade, som en kondiløber pådrog sig under en løbetur, var dækket af dennes private ulykkesforsikring, hvor et ulykkestilfælde var defineret som ”en pludselig hændelse, der forårsager en personskade”. Højesteret fandt, at dette var tilfældet.

I korte træk omhandlede sagen en kvindelig kondiløber, som pådrog sig en meniskskade i det ene knæ under en løbetur. Kondiløberen anmeldte skaden til sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet afviste at dække skaden med henvisning til, at der var tale om en dagligdags hændelse, der ikke kunne anses for at være et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Kondiløberen indbragte derfor forsikringsselskabet for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikrings afgørelse:

Ankenævnet gav kondiløberen medhold i, at der var tale en dækningsberettiget skade. Nævnets flertal var af den opfattelse, at eftersom løb var egnet til at forårsage en akut opstået skade på menisken, og at der var tale om en pludselig hændelse, så skulle selskabet anerkende ulykken. Mindretallet mente, at almindeligt løb ikke kunne være en pludselig hændelse og ville derfor ikke give kondiløberen medhold. 

Selvom kondiløberen fik medhold i Ankenævnet, var kondiløberen nødsaget til at anlægge sag mod forsikringsselskabet, da forsikringsselskabet ikke ville følge Ankenævntes afgørelse. Sagen mod forsikringsselskabet blev herefter anlagt ved landsretten.  

Østre Landsrets afgørelse:

Under sagens behandling i Østre Landsret gjorde kondiløberen bl.a. gældende, at der forelå et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen, da der var tale om en pludselig hændelse, der forårsagede en personskade.

Heroverfor gjorde forsikringsselskabet bl.a. gældende, at der ikke forelå en pludselig hændelse eller anden form for ulykkestilfælde, idet der ikke skete nogen udefrakommende påvirkning eller noget usædvanligt eller uventet i forhold til den aktivitet, som kondiløberen var i færd med at udøve. Endvidere gjorde forsikringsselskabet gældende, at det løb, som kondiløberen foretog sig, skulle anses for en dagligdags bevægelse.  

I modsætning til Ankenævnet frifandt Østre Landsret forsikringsselskabet. Østre Landsrets flertal mente, at kondiløberen ikke havde godtgjort, at der var tale om et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand, idet selve løbeturen ikke kunne anses for en pludselig hændelse. Mindretallet derimod var af den opfattelse, at kondiløberen havde været udsat for en pludselig hændelse, der forårsagede en personskade, og ville give kondiløberen medhold. Kondiløberen indbragte herefter sagen til Højesteret.

Højesterets afgørelse:

Det principielle spørgsmål for Højesteret var, om den knæskade, som var opstået under en løbetur, var omfattet af forsikringsbetingelsernes definition af ”ulykkestilfælde”, og dermed om skaden var dækningsberettiget. Højesterets flertal fandt, at dette var tilfældet og ændrede således landsrettens dom til fordel for kondiløberen.

Højesteret lagde ved sin afgørelse vægt på, at den gældende definition af et ulykkestilfælde blev indført med det sigte at yde en bredere dækning for pludseligt opståede helbredsforringelser, og at det udvidede dækningsomfang havde oprindeligt sigte på sports- og vridskadetilfælde. Løbeaktiviteten måtte sidestilles med en sportsaktivitet. Højesteret udtalte endvidere, at den uklarhed, som forsikringsbetingelsernes beskrivelse af ulykkesbegrebet gav anledning til, måtte komme selskabet til skade.

På den baggrund fandt Højesteret, at definitionen på et ulykkestilfælde anses for også at omfatte den situation, hvor der pludselig under løbeaktivitet opstår en personskade. Forsikringsselskabet blev derfor dømt til at anerkende, at kondiløberen havde været udsat for en ulykke i forsikringsbetingelsernes forstand.

Afgørelsen illustrerer således, at skader som opstår pludseligt under sportsaktiviteter, herunder løbeture må anses for at være omfattet af forsikringspolicernes ulykkesbegreb, som forsikringsbetingelserne på nuværende tidspunkt er udformet.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for personskadeerstatningsret. Vi er specialiseret i behandling af erstatningssager og sikrer, at vores klienter opnår den erstatning, som de er berettiget til.  

Læs mere i vores brochure om personskadeerstatning.