Ingen godtgørelse for uberettiget konkursbegæring

En kreditor kan jf. konkurslovens § 28 blive pålagt at betale erstatning for tab og godtgørelse for tort til skyldneren, hvis kreditor indgiver en uberettiget konkursbegæring. I en konkret sag fandt Sø- og Handelsretten dog ikke grundlag for at tilkende en skyldner godtgørelse for tort.

28. august 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Ifølge konkurslovens § 28 kan en kreditor blive pålagt at betale skyldneren erstatning for tab og godtgørelse for tort, hvis kreditor indgiver konkursbegæring mod skyldner uden, at betingelserne for konkurs er opfyldt, og at dette kunne være undgået ved fornøden agtpågivenhed.

Kreditor skal forinden indlevering af konkursbegæring undersøge, hvorvidt skyldner er insolvent, og det er således ikke tilstrækkeligt, at kreditor har et krav.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens detaljer

I april 2014 blev skyldner idømt at betale DKK 46.500 med tillæg af procesrenter til kreditor. Skyldner og kreditor indgik herefter aftale om afdragsordning, hvorved skyldner skulle afdrage DKK 3.000 i måneden og indfri restbeløbet senest den 1. juli 2016. Afdragsaftalen blev overholdt frem til april 2016, hvorefter skyldner meddelte kreditor, at han ikke var i stand til at overholde aftalen og bad om henstand med betalingen.

Da aftalen ikke blev overholdt forsøgte kreditor forgæves at inddrive tilgodehavendet i fogedretten den 19. august 2016, hvor skyldner afgav insolvenserklæring. Efter fredningsperiodens udløb, opfordrede kreditor skyldner til, at der blev betalt minimum DKK 3.000 om måneden. Dette fragik kreditor efterfølgende, idet kreditor kunne konstatere, at der var aktivitet i et datterselskab. Parterne forsøgte herefter at genforhandle en ny afdragsordning men dog uden resultat.

Kreditor fastsatte en frist til skyldners betaling af det skyldige beløb til den 13. marts 2017, idet kreditor samtidig oplyste skyldner, at manglende betaling ville medføre, at der ville blive indleveret konkursbegæring. Da skyldner fortsat ikke betalte det skyldige beløb, indleverede kreditors advokat den 16. marts 2017 konkursbegæring mod skyldner. Dagen efter betalte skyldner det skyldige beløb, og konkursbegæringen blev tilbagekaldt samme dag.

Skyldner anlagde herefter sag mod kreditor med påstand om, at kreditor skulle betale en godtgørelse for tort iht. konkurslovens § 28 på DKK 25.000 som følge af konkursbegæringens indgivelse.

Skyldneren gjorde bl.a. gældende, at kreditor havde indgivet konkursbegæring uden at konkursbetingelserne var opfyldt, og at dette kunne være undgået ved fornøden agtpågivenhed fra kreditors side. Heroverfor påstod kreditor frifindelse, idet kreditor bl.a. gjorde gældende, at kreditor havde foretaget de nødvendige undersøgelser af skyldners økonomi. Kreditor gjorde endvidere gældende, at skyldner var insolvent på det tidspunkt, hvor konkursbegæringen blev varslet, idet skyldner selv gentagne gange havde meddelt, at han ikke var i stand til at betale det skyldige beløb.  

Sø- og Handelsretten traf afgørelse om, at der ikke var grundlag for at tilkende skyldner godtgørelse for tort i medfør af konkurslovens § 28. Sø- og Handelsretten lagde ved sin afgørelse vægt på hele forløbet i sagen, herunder navnlig at skyldners betaling først fandt sted ca. 2 år efter, at kravet var fastslået. Kreditor blev herefter frifundet, og skyldner blev idømt betaling af sagens omkostninger.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk