Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?

En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E, og viser samtidig, at der bør udvises opmærksomhed på rentesatsen.

09. juni 2020

I en nyere afgørelse fra Skatterådet af den 28. april 2019 offentliggjort som SKM2020.180.SR kunne Skatterådet bekræfte, at et lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens bror ikke skulle anses for omfattet af ligningsloven § 16 E. Skatterådet fandt imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte.

Det forholdt sig således, at anpartsselskabet påtænkte at udlåne ca. 1,5 mio. kr. til eneanpartshaverens bror til en rentesats på 3,75 %, hvilket selskabet – efter nærmere begrundede overvejelser – anså som en mere sikker investering end placering i aktier eller ejendomme.

Låntageren påtænkte at anvende lånebeløbet til indfrielsen af et eksisterende banklån med en rentesats på 8,1 %, hvorved der var tale om en låneomlægning, som ville give en årlig rentebesparelse på ca. 60.000 kr.

Skatterådet lagde vægt på, at broren ikke er nærtstående til eneanpartshaveren efter ligningslovens § 2. Skatterådet lagde endvidere vægt på, at låneprovenuet til broren ikke ansås for indirekte at være stillet til rådighed for eneanpartshaveren via selskabet. Dette i modsætning til sagen i Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2019.377.ØLR, hvor lånekonstruktionen ansås at være udtryk for, at hovedanpartshaverens selskab reelt indirekte havde stillet midler til rådighed for hovedanpartshaverens ægtefælle.

Som videre anført fandt Skatterådet imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig for eneanpartshaveren efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte. Der blev herved lagt vægt på, at det følger af selskabslovens § 210 og forarbejderne dertil, at der skal anvendes en rentesats, som svarer til markedsrenten ved fastsættelse af renten på et selskabsretligt lovligt lån. På den baggrund anså Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16 A rentefordelen (forskellen mellem 8,1 % og 3,75 %) for maskeret udbytte til eneanpartshaveren, der herefter ansås at have videreoverdraget dette som gave til sin bror.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2020.180.SR bidrager således til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden at det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E. Da skattemyndighederne imidlertid administrerer ligningslovens § 16 E strengt og rejser mange sager efter denne bestemmelse, bør der som hovedregel søges rådgivning, herunder eventuelt indhentes et bindende svar fra skattemyndighederne, inden der disponeres.

Afslutningsvis bemærkes, at skattemyndighederne generelt ses at håndhæve bestemmelsen i ligningslovens § 16 E mere restriktivt, end der er grundlag for, herunder ved beskatning af alle årets bruttohævninger, ligesom skattemyndighederne ikke er tilbageholdende med tillige at rejse en straffesag i tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 E. Rejser skattemyndighederne en sag, der omhandler aktionærlån, er det således meget vigtigt, at sagen håndteres korrekt allerede fra det tidspunkt, hvor hoved- eller anpartshaveren modtager den første henvendelse fra skattemyndighederne.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte få behov for bistand omhandlende ligningslovens § 16 E og ønsker en uforpligtende drøftelse eller vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk