Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat

En klients indbetaling til en advokat til sikkerhed for advokatens arbejde er ikke fritaget for udlæg.

09. april 2021 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Højesteret har i en kendelse af 15. marts 2021 bestemt, at beløb indbetalt til en advokat til sikkerhed for salæret for en skattesag ikke er fritaget for udlæg. Heller ikke når det er staten, der foretager udlægget i midlerne, så der angiveligt ikke længere er råd til at føre skattesagen mod staten.

Advokaten i den pågældende sag bistod sin klient med en ekstraordinær genoptagelse af klientens indkomstansættelse. I den forbindelse havde klienten indbetalt 125.000 kr. til advokatens klientkonto som sikkerhed for advokatens salær.

Udlæg i indestående hos advokat

Gældsstyrelsen begærede udlæg i indeståendet hos advokaten for klientens gæld til det offentlige. Om dette kunne finde sted gik helt til Højesteret.

Højesteret fandt, at indeståendet på klientkontoen måtte henregnes til klientens formue. Et andet resultat havde også været overraskende. Der kunne derfor foretages udlæg i beløbet i henhold til retsplejelovens § 507, stk. 1. Højesteret bemærkede, at selvom klienten ikke selv kunne råde over pengene, så ville klienten, så længe pengene stod på klientkontoen,  til enhver tid kunne bringe klientforholdet til ophør, kræve kontoen opgjort og få udbetaling af indeståendet med fradrag af salæret for udført arbejde.

Udlægget skulle dog respektere advokatens krav for allerede udført arbejde med sagen, hvilket parterne var enige om. Advokaten havde derimod ikke sikkerhed i indeståendet for arbejde udført efter det tidspunkt, hvor han blev gjort bekendt med udlægget. Dette svarer fuldstændig til retsstillingen for andre tilsvarende rettigheder.

Højesterets blåstempling

Højesteret blåstemplede også, at Gældsstyrelsen kunne foretage udlæg til trods for, at klienten herved blev frataget midler, som skulle benyttes til at føre sag mod skattemyndighederne. Hertil udtalte Højesteret, at retsplejeloven ikke indeholder bestemmelser, der ud fra sådanne hensyn begrænser adgangen til udlæg. En part kan således ikke slippe for udlæg i sin formue med den begrundelse, at udlægget vil forhindre en sag mod udlægshaveren, fordi parten ikke har flere penge. Et argument, som virker overbevisende.

Det er således ikke nogen hindring mod udlæg at indbetale midler til sin advokat. Sådanne indbetalinger er sikkerhed for advokaten, men ikke for klienten.

Hvordan sikrer en klient sig økonomisk?

Tilbage står spørgsmålet, hvilke muligheder klienten har for at sikre sig, at der er midler til betaling af advokat eller anden rådgiver. Svaret må være, at klienten er tvunget til få andre til at stille sikkerhed for rådgiveren. Den tredjemand, som betaler, skal være uafhængig af klienten, således at der ikke kan rejses tvivl om, at midlerne reelt set hidrører fra klienten, hvorved de kan kan anses for at være en del af klientens formue. Dette kunne der således rejses spørgsmålstegn ved, hvis det er klientens ægtefælle, som betaler sikkerheden.  

Har du brug for hjælp?

TVC Advokatfirmas specialister indenfor insolvens og skatter og afgifter har stor erfaring og indblik i både trykte og utrykte afgørelser. Derfor er vi i stand til yde kompetent, aktuel rådgivning.

Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende vurdering af din sag. Kontakt os direkte på mail eller telefon.