Fradrag for betydeligt tab på værdipapirer placeret i udlandet – dette uanset at der var tale om ikke-selvangivne værdipapirer, og at de ordinære ansættelsesfrister var udløbet

Landsskatteretten genoptog ekstraordinært en skatteyders skatteansættelser for 2009 og 2011 og gav ret til fradrag for tab ved aktiehandler og finansielle kontrakter på 3,2 mio. kr., der ikke var selvangivet. Dette selvom der var tale om værdipapirer placeret i udlandet, som skatteyderen ikke tidligere havde selvangivet ejerskabet til.

02. august 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har ved sin afgørelse i sag 16-0585804 givet en skatteyder medhold i, at vedkommendes skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2011 skulle genoptages ekstraordinært og nedsættes med henholdsvis ca. 2,7 mio. kr. og 500.000 kr.

Skatteyderen havde gennem en længere periode ikke selvangivet gevinster ved aktier, investeringsbeviser og enkelte valutahandler. Værdipapirerne og de kontante midler, der blev benyttet til anskaffelse af værdipapirerne, opbevarede skatteyderen på konti og depoter i udlandet.

Over en samlet periode fra 2005 til 2014 havde skatteyder opnået en nettogevinst på ca. 3 mio. kr. ved de foretagne investeringer. Gevinsten var sammensat af samlede nettogevinster i årene 2005 til 2008, 2010 og 2012 til 2014 med ca. 6,2 mio. kr. og et tab i årene 2009 og 2011 på samlet ca. 3,2 mio. kr.

Skattestyrelsen, der fik oplysning om investeringerne fra de franske skattemyndigheder og herefter modtog en fuld orientering fra skatteyder, genoptog skatteansættelserne for indkomstårene, hvor skatteyderen havde gevinst. Skatteyders skatteansættelser blev således forhøjet med samlet 6,2 mio. kr. Skattestyrelsen fandt ikke hjemmel til at genoptage skatteansættelserne for 2009 og 2011, hvor der var tab på samlet 3,2 mio. kr.

Skatteyder indbragte sagen for Landsskatteretten, hvis flertal traf afgørelse om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for årene med tab med den begrundelse, at der forelå særlige omstændigheder.

Landsskatterettens flertal tilkendegav i sin begrundelse for den ekstraordinære genoptagelse, at der efter en konkret vurdering forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at der var grundlag for at genoptage skatteansættelserne ekstraordinært.

Ved vurderingen af at der forelå ganske særlige omstændigheder, blev der henset til baggrunden for en efterfølgende lovændring af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 4, indført med henblik på at imødegå dobbeltbeskatning, samt at SKAT havde genoptaget skatteyders skatteansættelser for en periode på 10 år på nær de to omhandlede indkomstår, hvor den samlede indkomst var negativ. Videre blev der henset til størrelsen af den samlede negative indkomst for de to indkomstår, der både absolut og relativt set i forhold til den samlede forhøjelse, var betydelig. Endelig blev der henset til, at tabene i det væsentligste hidrørte fra udenlandske investeringsbeviser, hvor Skattestyrelsen opgjorde gevinst og tab efter lagerprincippet.

Landsskatterettens retsformand fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Afgørelsen fra Landsskatteretten er én blandt flere, der tillige illustrerer, at Skattestyrelsens meget hårde tilgang til skatteydere, der enten uforvarende eller bevidst ikke har fået selvangivet aktieavancer eller gevinster i depoter, der af den ene eller anden grund forefindes i udlandet. TVC Advokatfirma oplever, at disse skatteydere behandles meget hårdt og håndteres aggressivt allerede inden den endelige skattepligt og størrelsen heraf er endelig fastlagt. Der ses i praksis eksempler på foretagelse af ransagninger, udlægsforretninger, anlæggelse af erstatningssager m.v. i sager af denne karakter. Landsskatterettens afgørelse kan i forhold hertil ses som en positiv tilkendegivelse af, at Skattestyrelsens fremgangsmåde ikke i alle tilfælde er korrekt og ikke vil blive tiltrådt ved en efterfølgende prøvelse.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du er eller måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold – eksempelvis midler i udlandet og den skattemæssige behandling heraf – er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces, og de muligheder du eller din virksomhed har for at videreføre skatte- eller afgiftssag eller sager afledt heraf.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk