Er du opmærksom på den seneste afgørelse om flexleasing fra Landsskatteretten?

Landsskatteretten har i en nyere afgørelse, der nu er offentliggjort i SKM2020.395.LSR, taget stilling til den praksis, som Højesteret knæsatte i dommen offentliggjort som SKM2018.77.HR.

11. december 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

I den nævnte nye sag var der tale om et leasingselskab, der havde tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Det pågældende leasingselskab havde indgået en storkundeaftale, hvorefter leasingselskabet selv beregnede den forholdsmæssige registreringsafgift.

Skattestyrelsen havde i forbindelse med en kontrol i selskabet opkrævet fuld registreringsafgift for i alt 16 køretøjer, som selskabet havde afregnet forholdsmæssig registreringsafgift af i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b. Begrundelsen var, at leasingkontrakterne for de 16 køretøjer fraveg fra den standardleasingkontrakt, som selskabet havde fået godkendt i forbindelse med indgåelse af storkundeaftalen med Skattestyrelsen.

Fravigelserne bestod bl.a. i det forhold, at egenfinansieringen oversteg 30%, at leasingkontrakterne indeholdt tilføjelser, som ikke var godkendt af Skattestyrelsen, og at selskabet havde opsagt leasingaftalerne uden for et i storkundeaftalen godkendt vilkår.

Landsskatteretten fandt imidlertid under henvisning til den foreliggende retspraksis, herunder særligt SKM2018.77.HR, at der ikke var grundlag for at opkræve fuld registreringsafgift for de i alt 16 køretøjer.

Afgørelsen, som Landsskatteretten har omgjort i den seneste sag, kan formentlig tages til indtægt for, at skatteforvaltningen har ønsket at udfordre retstilstanden og den praksis, som Højesteret har knæsat.

Det var således Skattestyrelsens opfattelse i den nævnte afgørelse, offentliggjort som SKM2020.395.LSR, at der var ændret i vilkårene i leasingkontrakterne for i alt 16 køretøjer på en sådan måde, at det medførte, at tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var bortfaldet.

Landsskatteretten fandt imidlertid i afgørelsen, at det ikke var tilfældet, og at der således ikke var grundlag for at opkræve fuld registreringsafgift alligevel.

Er din leasingvirksomhed blevet udfordret på kontraktændringer?

Det må forventes, at der kommer flere afgørelser på dette retsområde. Fælles for dem alle er, at der i alle tilfælde vil skulle foretages en konkret vurdering af de foretagne ændringer i leasingkontrakterne, herunder navnlig med henblik på at vurdere, om der er tale om reelle leasingkontrakter, om vilkårene er på markedsmæssige vilkår, og om leasingkontrakterne ændrer ved ejerforholdet til køretøjerne.

Den seneste afgørelse fra Landsskatteretten viser imidlertid, at skatteforvaltningen ofte er for restriktiv i sin vurdering.

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring i sager vedrørende skatter og afgifter, herunder også registreringsafgifter, og vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skatte- eller afgiftssag.