Er du opmærksom på den nyere utrykte praksis om aktionærlån efter ligningslovens § 16 E?

Landsskatteretten fandt i en nyere afgørelse, at visse hævninger på en mellemregningskonto var fejlposteringer og derfor ikke omfattet af ligningslovens § 16 E.

11. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Ligningslovens § 16 E har givet anledning til en lang række skattesager med store forhøjelser og ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for den implicerede hovedanpartshaver eller hovedaktionær. 

I en nyere utrykt afgørelse (j.nr. 18-0000721) fandt Landsskatteretten imidlertid grundlag for en væsentlig nedsættelse af de indkomstforhøjelser, som SKAT (i dag Skattestyrelsen) havde foretaget hos en hovedaktionær i medfør af netop ligningslovens § 16 E.

Sagen vedrørte en hovedaktionær, der i årene 2012-2014 havde en mellemregning med sit selskab, hvorpå der løbende var både hævninger og indsætninger. SKAT havde gennemgået posteringerne på mellemregningskontoen og fundet, at en række hævninger var omfattet af ligningslovens § 16 E og skattepligtige for hovedaktionæren som udbytte efter ligningslovens § 16 A.

Hovedaktionæren påklagede SKATs afgørelse, og Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at der var grundlag for en ikke uvæsentlig nedsættelse af de indkomstforhøjelser, SKAT havde gennemført.

Landsskatteretten anførte som begrundelse blandt andet følgende:

”For så vidt angår debiteringen den 31. december 2012 på 400.000 kr. fremgår det af efterposteringsark og udskrifter fra selskabets bankkonto, at debiteringen var en udligning af krediteringer på 300.000 kr. den 4. juni 2012 og på 100.000 kr. den 6. juni 2012. I overensstemmelse med Skattestyrelsens indstilling anses det for godtgjort, at krediteringerne var udbytte fra [virksomhed2] A/S til [virksomhed1] A/S, som fejlagtigt var bogført på klagerens mellemregning. Klagerens aktieindkomst skal derfor nedsættes med 400.000 kr. for indkomståret 2012.

[] I overensstemmelse med Skattestyrelsens indstilling anses debiteringerne på 40.000 kr. den 30. november 2013, på 40.000 kr. den 4. december 2013 og på 3.932 kr. den 5. oktober 2014 at udgøre fejlposteringer. Klagerens aktieindkomst nedsættes derfor med 80.000 kr. for indkomståret 2013 og med 3.932 kr. for indkomståret 2014.”

Landsskatteretten fandt det således godtgjort, at ovennævnte debiteringer (hævninger) af væsentlige beløb på hovedaktionærens mellemregningskonto med selskabet udgjorde fejlposteringer, som derfor ikke skulle anses som hævninger omfattet af ligningslovens § 16 E.

Herudover fandt Landsskatteretten i øvrigt grundlag for en vis yderligere nedsættelse vedrørende nogle tilskrevne renter på mellemregningen, som SKAT havde anset for omfattet af ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten fandt, at renterne måtte anses betalt ved efterfølgende krediteringer inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for de relevante indkomstår, hvorfor rentetilskrivningerne ikke var omfattet af ligningslovens § 16 E.

Landsskatteretten nedsatte dermed indkomstforhøjelserne hos hovedaktionæren med et ikke uvæsentligt beløb. Dette hovedsageligt begrundet med, at de omtalte fejlposteringer på mellemregningskontoen ikke skulle anses for omfattet af ligningslovens § 16 E.

Det langt fra første gang, at Landsskatteretten har truffet en tilsvarende afgørelse om, at posteringer på en mellemregning skulle anses som fejlposteringer, der ikke omfattes af ligningslovens § 16 E, ligesom Landsskatteretten også i en række afgørelser har foretaget nedsættelser vedrørende rentetilskrivninger, der ikke er anset for omfattet af ligningslovens § 16 E.

Skattemyndighedernes administration af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E har derved ofte vist sig at være for restriktiv. Hertil kommer, at der ikke sjældent tillige rejses en efterfølgende straffesag, hvis skatteyderen undlader at påklage afgørelsen, men accepterer skattemyndighedernes afgørelse om beskatning.

Som det fremgår ovenfor, er skattemyndighedernes fortolkning af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E ofte ganske vidtgående. Skattemyndighedernes fortolkning ledsages derudover ikke sjældent af en varsling om ansvarsvurdering. Hvis Skattemyndighederne har rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

D: +45 87 34 75 39

M: +45 51 83 71 25

E: cni@tvc.dk