Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer

Motorstyrelsen har ikke sjældent været for restriktiv i sin fortolkning af reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse, og har du tidligere fået afslag som følge af manglende dokumentation, bør du inden årsskiftet overveje, om det kan være relevant at anmode om genoptagelse.

20. november 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Fra 2008 og indtil den 1. juli 2020 fandt den såkaldte selvanmelderordning anvendelse for eksport af køretøjer, hvilket betød, at de virksomheder, der havde opnået registrering som selvanmeldere, samlet kunne angive værdien af de køretøjer, som virksomheden havde eksporteret i kalendermåneden.

Den samlede angivelse skulle ske ved virksomhedens godkendelse og lukning af en månedsangivelse senest den 15. i måneden efter. Herefter ville selvanmelderen automatisk få udbetalt eksportgodtgørelse baseret på de selvangivne værdifastsættelser i månedsangivelsen.  

Motorstyrelsens kontrol

Motorstyrelsens kontrol på området består i stikprøvevis at udtage månedsangivelser til gennemgang af såvel de angivne værdier og kontrol af dokumentation for køretøjernes udførsel.

I forbindelse med denne kontrol har Motorstyrelsen truffet en lang række afgørelser om at afvise udbetaling af eksportgodtgørelse under henvisning til, at dokumentationskravet ikke var opfyldt.

Begrundelserne for afvisningerne har ofte ikke haft direkte støtte i lovens ordlyd eller forarbejder, men derimod i administrative retningslinjer på området. Begrundelserne har altså været udtryk for Motorstyrelsens fortolkning af registreringsafgiftslovens regler, hvilket har givet anledning til flere administrative praksisændringer i takt med, at Motorstyrelsens retsopfattelse er blevet underkendt af Landsskatteretten og domstolene siden selvanmelderordningen blev udvidet til at omfatte eksport i 2008.

Underkendelse af hidtidig praksis

Senest har Motorstyrelsen den 2. november 2022 udsendt et nyhedsbrev om en praksisændring som konsekvens af, at Østre Landsret ved dom af 8. juli 2022 – offentliggjort som SKM2022.448.ØLR – har underkendt Motorstyrelsens praksis om at nægte eksportgodtgørelse med den begrundelse, at udførslen af et køretøj og dokumentationen herfor ikke forelå på det tidspunkt, hvor virksomheden godkendte sin månedsangivelse, ligesom Østre Landsret slog fast, at dokumentation for udførsel kan foreligge i form af oplysninger om indregistrering af køretøjerne i udlandet, hvilket ellers tidligere er afvist af såvel Motorstyrelsen som Landsskatteretten.

Har du tidligere fået afslag på udbetaling af eksportgodtgørelse – måske er genoptagelse relevant for dig?

Ovennævnte Østre Landsrets dom har medført, at der er grundlag for genoptagelse af afgørelser overfor selvanmeldere, der har fået afvist en anmodning om eksportgodtgørelse med den begrundelse, at dokumentationen først forelå efter, at månedsangivelsen blev godkendt.

For andre end selvanmeldere er der også grundlag for genoptagelse i de tilfælde, hvor eksportgodtgørelse er afvist, fordi dokumentation for udførsel er fremlagt senere end tre måneder efter, at der er anmodet om eksportgodtgørelse.

Opmærksomheden henledes imidlertid på, at det – under henvisning til de gældende fristregler for genoptagelse – er relevant at få igangsat en anmodning om genoptagelse inden årsskiftet.

Motorstyrelsen har i øvrigt oplyst, at der forventes udsendt et styresignal i løbet af vinteren 2022/2023.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Motorstyrelsen i medfør af EU-regler er i besiddelse af oplysninger om køretøjers indregistrering i andre EU-medlemslande, men at Motorstyrelsen ikke af sig selv inddrager disse oplysninger på nuværende tidspunkt, ligesom der ikke er lagt op til, at Motorstyrelsen genoptager sager af egen drift.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en afgiftssag, der drejer sig om dokumentation for eksport, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Det kan også være aktuelt, hvis du tidligere har fået afvist udbetaling af eksportgodtgørelse, og du ønsker hjælp til en anmodning om genoptagelse.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftssager og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.