Nye EU-regler: Du kan fremover tjene penge på dine persondata

Når den nye EU-persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018, vil en af konsekvenserne være, at et helt nyt marked for handel med persondata kan se dagens lys. Dette betyder, at du som privat person kan tjene penge på den data, der indsamles om dig.

07. december 2017 | IMMATERIALRET

Den nye EU-persondataforordning skal sikre øget beskyttelse af den registrerede. Dette gøres ved at tillægge den person, der indsamles og behandles persondata om, en række rettigheder. Formålet er, at behandlingen af den registreredes personoplysninger i højere grad lægges i den registreredes hænder.

Hvordan foregår det?

Fremadrettet underlægges virksomheder en række skærpede krav, der bl.a. gør, at du som privatperson skal kunne indhente, få flyttet og slettet dine persondata. Sammenholder man disse rettigheder med det faktum, at dine persondata udgør en reel værdi for mange virksomheder, opstår der et marked for handel med persondata.

De nye regler betyder, at virksomheder, der baserer deres forretning på kendskabet til deres kunder i højere grad vil kunne købe sig til kundernes persondata. Helt konkret vil dette udmønte sig i, at virksomheder specialiseret i opbevaring af persondata, såkaldte databanker, vil kunne købe oplysninger direkte af dig med det formål at videredistribuere disse til interesserede virksomheder.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?

Som udgangspunkt kan alle dine personoplysninger have værdi. Dine persondata udgør nemlig målbare data og viden, som bl.a. virksomheder, forskningscentre og sundhedsklinikker verden over kan have interesse i.

Dine personoplysninger strækker sig over alt fra dit navn, alder og adresse til seksuel orientering, politiske og fagforeningsmæssige tilknytningsforhold samt helbredsoplysninger. Det er disse oplysninger, og alt det derimellem, der kan være af interesse for virksomhederne.

Hver gang du giver et samtykke på en digital platform eller i øvrigt tilgår et socialt medie, herunder f.eks. Facebook, Twitter og Instagram, afgiver du personlige oplysninger. Det samme sker, når du bruger Googles søgefunktioner eller accepterer cookies på hjemmesider.

Ovenstående er alt sammen oplysninger, der giver et indblik i, hvad du som kunde efterspørger. Ved at sælge din browserhistorik, dine informationer på Facebook eller dine forbrugsmønstre i øvrigt, kan virksomhederne således i højere grad målrette deres markedsføring til dig.

Hvad giver den nye EU-persondataforordning dig ret til?

Det er reglerne i den nye EU-persondataforordning , der muliggør handel med persondata. Forordningen giver nemlig den registrerede en række rettigheder, hvoraf følgende kan fremhæves:

  • Retten til indsigt
  • Retten til berigtigelse af oplysninger
  • Retten til sletning af oplysninger
  • Retten til at gøre indsigelser
  • Retten til dataportabilitet

Rettighederne giver den registrerede en større indflydelse på, hvor og hvordan den registreredes personoplysninger behandles. I forhold til spørgsmålet om salg af data er det dog særligt retten til indsigt, sletning og dataportabilitet, der er relevante.

Retten til indsigt giver den registrerede person ret til at vide, hvorvidt der behandles oplysninger om denne. Det påhviler i denne forbindelse bl.a. den dataansvarlige (eksempelvis en virksomhed) – på forespørgsel fra den registrerede – at informere den registrerede om omfanget, hjemlen, formålet og den tidsmæssige udstrækning af behandlingen.

Den registreredes har herudover ret til under visse betingelser at få slettet de oplysninger, der behandles hos virksomheden bl.a., hvis virksomheden ikke løbende har slettet de personoplysninger, der ikke længere er nødvendige at opbevare.

Afslutningsvist opereres der, som noget helt nyt, med begrebet dataportabilitet. I dette begreb findes en ret for den registrerede til i visse tilfælde at få flyttet personoplysninger fra én virksomhed til en anden. Dette stiller bl.a. krav til virksomhedens opbevaring af oplysningerne, herunder virksomhedens IT-systemer, da disse skal udformes på en måde, der gør det let for den registrerede at flytte oplysningerne.

Sammenfattende kan det siges, at den nye EU-persondataforordning dermed slår fast, at dine persondata tilhører dig, hvorfor du også som det klare udgangspunkt bestemmer, hvor og hvordan oplysningerne behandles.

TVC Advokatfirma bemærker

Den ny EU-persondataforordning bevirker først og fremmest, at der tillægges den registrerede en større kontrol over sine persondata. Isoleret set udgør dette en forbedring af den registreredes rettigheder, hvilket virksomheder, der har forbrugernes data, skal være opmærksomme på.

Inden man sælger ud af sine persondata, er det imidlertid vigtigt at understrege, at man altid bør tage sine forbehold, når persondata deles. TVC Advokatfirma anbefaler, at man handler med forsigtighed samt overvejer konsekvenserne af, at virksomheder får adgang til ens oplysninger.

Det skal i ovenstående forbindelse bemærkes, at der næppe er store penge at hente, hvis man sælger ud af sine data. Det vil således formentlig kun være de opkøbende virksomheder, der vil få mærkbar profit heraf.

Du bør derfor altid overveje, om interessen i at holde dine personoplysninger utilgængelige for virksomheder ikke vægter højere end den begrænsede økonomiske vinding, der kan opnås herved. I disse overvejelser bør man altid inddrage virksomhedernes sikkerhed i relation til opbevaringen af personoplysningerne.

Læs også vores Q&A: 10 ofte stillede spørgsmål om databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Nyheder