Den nye ferielov er på vej - vi giver dig overblikket

Denne artikel gennemgår en række nødvendige tiltag i overgangsperioden for den nye ferielov.

10. januar 2020

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 – altså om lidt under otte måneder. Umiddelbart lyder otte måneder som lang tid, men overgangen til den nye ferielov medfører en række forhold, som arbejdsgiverne skal forholde sig til i forbindelse med overgangsperioden frem til den 1. september 2020.

Ferieloven ændrer sig fra, at man før optjente sin ferie i kalenderåret for at afholde denne i perioden fra 1. maj året efter til den efterfølgende 30. april, til nu at blive optjent og afholdt i samme periode (fra 1. september til 31. august, dog således, at afholdelse kan ske frem til 31. december).

Man afholder således løbende sin ferie i takt med, at man optjener den over en periode på 12 måneder – den nye ferieordning omtales derfor ofte som ”samtidighedsferie”.

En overgangsordning er altafgørende for, at dette skift kan lade sig gøre. Uden denne vil de nye regler sammen med de gamle regler medføre, at man som arbejdstager vil ende med at have optjent op til et helt års ferie i overskud.

Der er derfor i den nye ferieordning indbygget en overgangsordning, der regulerer håndteringen af ferie optjent fra den 1. januar 2019 og frem til at den nye ferielov træder i kræft den 1. september 2020.

Indfasningen af den nye ferielov resulterer i, at man for perioden 1. januar 2019 frem til den 1. september 2020 skal administrere ferie, som følger:

  • Ferie, som optjenes fra den 1. januar 2019 frem til den 31. august 2019, afholdes i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

  • Ferie, som optjenes i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses (se nedenfor).

Herefter begynder den nye ferieordning, hvor ferie optjenes og afholdes inden for samme periode, som nævnt ovenfor.

Som anført bliver ferien, der er optjent for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefrosset. Det betyder, at arbejdsgiveren enten gemmer disponible midler eller indbetaler et beløb svarende til den opsparede ferie til en ny fond administreret af LD.

Herefter vil det opsparede beløb blive udbetalt til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet, f.eks. går på pension.

TVC Advokatfirma bemærker

For den enkelte medarbejder vurderes den nye ferieordning ikke til at få den store indflydelse på den generelle ferieafholdelse, og medarbejderen har sikkerhed for, at den ekstra optjente ferie udbetales i forbindelse med pensionering. Som sådan er der således ingen radikal ændring.

For arbejdsgiveren medfører den nye ferielov dog en række udfordringer. Der skal tages stilling til, om arbejdsgiveren vil afregne indefrosne feriepenge til fonden med det samme, hvorved man undgår en masse administrative udfordringer, eller om arbejdsgiveren ønsker at afvente afregning til beløbet skal udbetales, hvorved arbejdsgiveren får en række administrative udfordringer.

Har virksomhederne den nødvendige likviditet til at indbetale indefrosne feriepenge, vil det være formålstjenligt at undersøge finansieringsmulighederne for at undgå den administrative byrde forbundet med at afvente med afregning. Et spørgsmål som virksomhederne allerede nu bør forholde sig til.

Det kan også være nødvendigt at tænke nye processer ind i virksomheden og overveje, om de eksisterende it-systemer kan håndtere indefrosne feriemidler, forhåndsferie osv.

Som arbejdsgiver bør man også overveje, hvordan bestemmelser om feriefridage i ansættelseskontrakter og personalehåndbøger spiller sammen med de nye regler. Er det nødvendigt med en opdatering? 

Som det fremgår, går der altså ikke lang tid, før virksomhederne skal begynde at forholde sig til den nye ferielov, og arbejdsgiverne bør derfor allerede nu begynde at overveje en ny HR-strategi for at imødegå de væsentligste administrative udfordringer, der følger af den nye ferielov.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med rådgivning om alle ansættelsesretlige forhold, herunder også i forhold til medarbejderes afholdelse af ferie. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Seminar om den nye ferielov

TVC Advokatfirma afholder i forbindelse med den nye ferielov en times seminar på vores kontor i Nimbusparken den 30. januar 2020. Læs mere her.

Nyheder