Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed

Ved vurderingen af, hvorvidt et deltidslandbrug kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, ses der nærmere på, hvorvidt driften kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig, ligesom det også vurderes, hvorvidt driftsformen på sigt kan give overskud. Såfremt der er tale om en relativt nystartet virksomhed, skal der ved vurderingen af rentabiliteten tages højde for en etableringsfase, hvor det anerkendes, at der kan være underskud.

27. november 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Ved vurderingen af rentabiliteten for et deltidslandbrug er det afgørende, at driften på sigt kan blive overskudsgivende eller give et resultat på eller omkring 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter og driftsherreløn. Er der underskud i en opstartsfase, er dette således ikke ensbetydende med, at virksomheden skal underkendes som erhvervsmæssig, da det afgørende er et positivt resultat på længere sigt.

Som eksempel kan nævnes en afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 19-0110241), hvor aktiviteten med produktion af kødkvæg efter økologiske principper blev etableret i 2015. Under sagens behandling i Skatteankestyrelsen blev der udmeldt syn og skøn, og i den forbindelse blev skønsmanden bl.a. spurgt om, hvor lang en etableringsfase en virksomhed som den omhandlede sædvanligvis måtte forventes at have. Hertil svarede skønsmanden bl.a., at: ”Efter etableringen i 2015 har virksomhedens bestand af dyr været jævnt stigende og der var i 2019 ca. 100 stykker kvæg. Det vurderes, at etableringsfasen/udviklingsfasen for en virksomhed i denne sag typisk vil være 5-7 år.”

Skønsmandens besvarelse blev afgørende for Landsskatterettens vurdering af, at virksomheden i det omhandlede indkomstår – 2018 – befandt sig i en etableringsfase. Landsskatteretten henviste således til, at virksomheden i 2015-2018 var i en særlig etableringsfase/udviklingsfase, idet produktionsgrenen var relativt uopdyrket, rammevilkårene for adgang til græsningsarealer var under forandring, mens afsætningskanaler og værdikæden skulle udvikles, samt at etableringsfasen for klagerens type virksomhed typisk ville være fem-syv år henset til reproduktionstid, marked for avlsdyr, afsætningssystem m.m.

Da skønsmanden tillige havde vurderet, at der var tale om landbrugsfaglig forsvarlig drift, og da det var et faktum, at virksomheden siden 2019 havde realiseret et overskud, fastslog Landsskatteretten, at landbruget herefter skulle anses for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende med heraf følgende adgang til fradrag for underskud i det omhandlede indkomstår.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.