De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag

Landsskatteretten har i den seneste tid truffet et ikke ubetydeligt antal afgørelser, som illustrerer, hvordan de skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for udfaldet af en skatte- eller afgiftssag.

23. oktober 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteforvaltningens sagsbehandling reguleres, ligesom den øvrige forvaltnings sagsbehandling, af en række forvaltningsretlige regler.

Derudover er skatteforvaltningens sagsbehandling underlagt nogle særlige regler, som i almindelighed benævnes de skatteprocessuelle regler. Disse regler kan have helt afgørende betydning for udfaldet af en skattesag.

De skatteprocessuelle regler indeholder navnlig nogle tidsmæssige frister for genoptagelsen af en skatte- eller afgiftsansættelse. Der gælder frister både for skatteyder og for skattemyndighederne.

Overholdes disse frister ikke, har det den virkning, at en allerede gennemført beskatning eller afgiftsopkrævning bortfalder. Dette uanset om beskatningen eller afgiftsopkrævningen var berettiget eller ej.

En af disse frister findes i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår heraf, at skatteforvaltningen skal træffe en afgørelse senest tre måneder efter, at afsendelsen af et forslag til afgørelse om ekstraordinær genoptagelse af den afgiftspligtiges afgiftstilsvar, medmindre den afgiftspligtige beder om fristudsættelse for at kunne varetage sine interesser.

Landsskatteretten har i den seneste tid truffet et ikke ubetydeligt antal afgørelser som illustrerer, hvordan de skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for udfaldet af en skatte- eller afgiftssag.

Èn af afgørelserne er offentliggjort som SKM2020.328.LSR, hvori der blev taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den afgiftspligtige havde bedt om fristudsættelse med den virkning, at tre måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 3. pkt. var suspenderet.

I sagen havde Skattestyrelsen udsendt et forslag til afgørelse den 27. februar 2014 om forhøjelse af et selskabs momsansættelser med frist for fremsendelse af bemærkninger senest den 24. marts 2014. Selskabets repræsentant anmodede herefter den 21. marts 2014 ved mail og telefonsamtale om fristudsættelse til den 22. april 2014 til at komme med bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse. Skattestyrelsen imødekom anmodningen ved mail af den 25. marts 2014, hvori Skattestyrelsen bl.a. anførte, at fristændringen samtidig var at anse som en udsættelse af Skattestyrelsens frist på tre måneder efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. 

Ved e-mail af den 25. arpil2014 meddelte Skattestyrelsen en endelig frist til den 5. maj 2014, idet selskabet ikke besvarede Skattestyrelsens henvendelse. Skattestyrelsen oplyste under den efterfølgende klagesag, at man telefonisk den 15. maj 2014 havde givet selskabets revisor frist til den 28. maj 2020. Skattestyrelsen hørte ikke yderligere fra selskabet og dets revisor, hvorfor Skattestyrelsen traf afgørelse den 2. juni 2014 om forhøjelse af selskabets momsansættelser. Da var der gået mere end tre måneder efter udsendelsen af forslaget til afgørelse af den 27. februar 2014.

Landsskatteretten fandt ikke, at tre måneders-fristen var forlænget efter anmodning fra selskabet. Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen havde bevisbyrden for eksistensen af en sådan anmodning, og at Skattestyrelsen ikke havde dokumenteret eller tilstrækkelig godtgjort, at der var fremsendt en anmodning om fristforlængelse af selskabet eller dets revisor. Særligt bemærkede Landsskatteretten, at den af Skattestyrelsen påståede telefonsamtale med selskabets revisor den 15. maj 2014 ikke kunne føre til andet resultat, idet den telefoniske henvendelse ikke indeholdt en anmodning om fravigelse af tre måneders fristen, og idet revisors accept af udsættelse af svarfristen til den 28. maj heller ikke indeholdt en accept af en fravigelse af tre måneders-fristen.

Da tre måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. således var overskredet bortfaldt del af forhøjelsen af selskabets momstilsvar, der var genoptaget ekstraordinært.

Landsskatterettens afgørelse illustrer, hvor vigtig en rolle, de skatteprocessuelle regler, herunder ansættelsesfristerne, spiller i en skattesag. I den refererede sag bortfaldt Skattestyrelsens afgørelse uden hensyn til, om det i øvrigt var berettiget, at Skattestyrelsen havde forhøjet selskabets momsansættelse.

Et indgående og detaljeret kendskab til de skatteprocessuelle regler er derfor af afgørende betydning for, at skatteyders interesser kan håndteres bedst muligt under en skattesag.

Har du behov for hjælp? 

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, så er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis vurdering.