Ny afgørelse forpligter internetudbydere til at blokere for adgangen til hjemmesider med kopi-møbler

Sø- & Handelsretten traf den 21. februar 2018 afgørelse i en sag om, hvorvidt en dansk internetudbyder var forpligtet til at blokere for adgangen til hjemmesider, der forhandler kopier af danske designermøbler. Med afgørelsen kan forbud således udstrækkes til internetudbydere i sager om ulovlig markedsføring af ophavsretligt beskyttede produkter.

23. februar 2018 | IP & TECHNOLOGY

Sagens omdrejningspunkt

Danske forbrugere har i en længere periode haft adgang til at købe kopier af danske designs og brugsgenstande via irske internettjenester. Det var i den konkrete sag ubestridt, at de pågældende designs og brugsgenstande var ophavsretligt beskyttet i Danmark, men ikke i Irland

Udstrækningen af den ophavsretlige beskyttelse varierer selv indenfor EU. I Danmark er der ophavsretlig beskyttelse i 70 år efter ophavsmandens død, hvorimod der i Irland kun er en tilsvarende beskyttelse i 25 år. I sagen var det derfor afgørende, om kopivarerne var målrettet det danske marked. Dette fandt Sø- & Handelsretten godtgjort.

Dernæst skulle retten vurdere, hvorvidt der kunne nedlægges midlertidigt forbud over for den danske internetudbyder som netværksoperatør. Formålet med et forbud var at foretage en spærring for adgangen til de internettjenester, som de omstridte domæner gav adgang til.

Sø- & Handelsretten fandt i denne forbindelse, at det ville være ukompliceret og forbundet med mindre omkostninger at hindre adgangen til hjemmesiderne. Et forbud over for internetudbyderen ville således stå i væsentligt misforhold til den interesse, der fandtes hos de ophavsretligt beskyttede designs og brugsgenstande. Sø- & Handelsretten nedlagde derfor forbud mod, at den pågældende internetudbyder formidlede adgang til de i sagen omtalte hjemmesider.

Det er muligt at forbyde formidlingen af ophavsretligt beskyttede varer på internettet

Afgørelsen illustrerer mulighederne for at forbyde formidlingen af ophavsretligt beskyttede varer på internettet, når denne formidling er i strid med de danske regler.

Samtidig slår afgørelsen et slag for, at det ikke skal være muligt at omgå de danske ophavsretlige regler ved at markedsføre kopivarer fra andre europæiske lande, der givetvis har lempeligere regler på området.

Afgørelsen er med til at illustrere rækkevidden af det forbud, som retten er villig til at udstede i medfør af Retsplejelovens §§ 413 og 414.

Sø- og Handelsretten henviste i afgørelsen supplerende til, at der mellem Teleindustrien og den forening, der varetog rettighedshavernes interesse, var indgået en aftale om ”Code of Conduct”, der forudsatte, at forbudskrav kunne rettes mod de enkelte netværksoperatører.

Med afsæt i aftalen om ”Code of Conduct”, krænkelsens karakter og omfang i øvrigt, slog retten således fast, at man ikke er tilbageholdende med at benytte forbudsmulighed over for de danske internetudbydere, hvormed de danske internetudbydere pålægges pligt til at hindre deres kunders adgang til de lovstridige hjemmesider.

TVC Advokatfirma anbefaler

Har du spørgsmål til afgørelsen, eller ønsker du et øget kendskab, rådgivning eller vejledning i relation til ophavsretlige regler og problemstillinger, sidder vores specialister altid klar til en uforpligtende snak eller drøftelse af din konkrete case. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk

 

 

 

 

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk

Nyheder