Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers

Skattestyrelsens afgørelser om at nægte en skatteyder involveret i Panama Papers komplekset henstand kan være for restriktive.

22. oktober 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Når en skatteyders skatteansættelse ændres, er vedkommende, som absolut udgangspunkt, berettiget til at få henstand med betaling af de restskatter, som ændringen medfører, hvis Skattestyrelsens afgørelse påklages til Skatteankestyrelsen.

Skattestyrelsen kan i henhold til praksis nægte at yde henstand med betaling af restskatterne eller kræve sikkerhedsstillelse for restskatterne, hvis der enten "er en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt", eller "hvis meddelelse af henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes”. Bevisbyrden for, at disse betingelser er opfyldt, påhviler skattestyrelsen,

Skattestyrelsen ses at tolke dette regelsæt for restriktivt. Dette ses i en afgørelse fra Skatteankestyrelsen (sagsnr 19-0066740), hvor skattestyrelsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at betingelserne for at nægte henstand var opfyldt, uanset skatteyderen var en del af Panama Papers leaket.

I den konkrete sag havde skatteyderen, som følge af sin involvering i Panama Papers, fået sine skatteansættelser forhøjet med mere end 24 mio. kr. Skattestyrelsen havde begrundet nægtelsen af henstand med henvisning til dispositionerne, der fulgte af forholdene ved ejerskab af et selskab i Panama med bankkonto i Nordea i Luxembourg.

Skattestyrelsen anførte blandt andet, at skatteyderen havde søgt at kamuflere eller sløre ejerskabet og kontrollen over selskabet, havde undladt at oplyse om selskabets dispositioner og formue, samt de dispositioner, der var gennemført af skatteyderen efter ægtefællens død.

I Skattestyrelsens begrundelse blev der alene vægt på forhold omkring skattekravets opståen og ikke på det afgørende spørgsmål om, hvorvidt mulighederne for inddrivelse af beløbet ville blive forværret ved ydelse af henstand.

Skatteankestyrelsen tilsidesatte afgørelsen om at nægte henstand og anførte i den forbindelse:

"Ved vurderingen af om der er en nærliggende fare for, at skatten ikke betales, hvis der ydes henstand, eller af om meddelelse af henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes, må klagerens økonomiske og skattemæssige forhold inddrages.

Skattestyrelsen ses alene at have begrundet afgørelsen med forbehold, der vedrører den påklagede skattesag, der er truffet af SKAT den 20. juni 2018.

Omstændigheder, der har begrundet den påklagede afgørelse, og som derfor skal prøves i det administrative klagesystem henholdsvis ved domstolene, kan ikke i sig selv begrunde et afslag på henstand, eller at henstand betinges af sikkerhedsstillelse.

På den baggrund finder Skatteankestyrelsen det hverken for godtgjort, at henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes, eller at der foreligger en nærliggende fare for, at skatten ikke vil blive betalt, hvis der ydes henstand."

Afgørelsen viser, at bevisbyrden for at nægte henstand med betaling af restskat påhviler Skattestyrelsen. Bevisbyrden kan ikke løftes alene med henvisning til deltagelse i Panama Papers komplekset, men skal konkret begrundes i skatteyderens aktuelle forhold på tidspunktet for afgørelsen om ikke at yde henstand.

Har du behov for hjælp?

Hvis du ønsker bistand med en anmodning om henstand med betaling af restskatter, eller ønsker en uforpligtende vurdering af en verserende skatte- eller afgiftssag, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma fører ubetinget de fleste skattesager for borgere og virksomheder i Danmark, hvorfor Skatteafdelingen således også i vidt omfang har adgang til de positive utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.