Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode

Retten i Næstved har i en endnu utrykt dom fastslået, at skatteyder ikke skulle beskattes af værdi af fri bil efter udløbet af bilens leasingperiode

26. november 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Den ovennævnte sag ved Retten i Næstved (BS-10890/2019-NAE) omhandlende flere forhold, herunder spørgsmålet om, hvorvidt der i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 var grundlag for at beskatte skatteyderen af værdi af fri bil for så vidt angik en VW Passat.

Sagen vedrørte bl.a. nærmere spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at gennemføre en beskatning af værdi af fri bil for en periode efter udløbet af bilens leasingperiode. Dette med henvisning til, at skatteyderen – ifølge Skatteministeriet – ikke havde afleveret nummerpladerne til bilen, hvorfor bilen således skulle have været til rådighed for skatteyderen med deraf følgende beskatning.

Herom udtalte retten imidlertid, at der ikke var tilstrækkelige holdepunkter for at statuere, at bilen havde været stillet frit til rådighed for skatteyderen efter leasingperiodens udløb.

Som begrundelse lagde retten bl.a. vægt på skatteyders forklaring og anførte herom nærmere følgende:

”Det er forklaret, at bilen blev henstillet hos selskabet, da den ikke længere lovligt kunne anvendes, og retten finder ikke, at den omstændighed, at selskabet ikke afmeldte bilen på korrekt måde kan ændre den aftalte leasingperiode med virkninger for sagsøgerens skatteforhold til følge.”

Skatteyder opnåede således medhold til trods for, at der ikke var sket korrekt afmeldelse, og dommen illustrerer, at domstolene i denne sagstype altid foretager en konkret vurdering af den enkelte sag, i hvilken forbindelse skatteyders forklaring kan tillægge en ikke uvæsentlig betydning.

Da der efter sagens resultat skulle ske ændringer i den skatteberegning, der var foretaget for indkomstårene 2012, 2013 og 2014, blev skatteyders subsidiære påstand taget til følge og dennes indkomstopgørelse for indkomstårene 2012, 2013 og 2014 blev hjemvist til skatteforvaltningen til fornyet behandling.

Ankefristen er netop udløbet, og dommen er ikke blevet anket, hvorfor den ikke ændres.

Har du brug for mere viden om beskatning af værdi af fri bil?

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, begge partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere i en artikel i Respons behandlet flere aktuelle spørgsmål vedrørende netop beskatning af værdi af fri bil. Klik her for at læse artiklen.

Ligeledes har de også i anden sammenhæng behandlet flere spørgsmål relaterende til splitleasing. Klik her for at læse mere om de krav, der stilles til denne særlige leasingform.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har mange års erfaring i håndteringen af spørgsmål relaterende til beskatning af biler, og du er altid meget velkommen til at kontakte os uforpligtende, hvis du har spørgsmål hertil.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk