Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede

Anpartshaverne i et opløst selskab blev anset for at have en væsentlig, direkte individuel retlig interesse i at klage over forhøjelsen af et opløst selskabs skatteansættelser.

15. januar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Anpartshavere i et opløst selskab blev anset for klageberettigede i deres opløste selskabs klage over skatteansættelser, og blev dermed hjemvist til fornyet behandling hos Skatteankestyrelsen.

Ved vurderingen af, om en person i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2 er at anse som klageberettiget i en klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen (tidligere SKAT) til Skatteankestyrelsen, skal der tages stilling til, om den pågældende har den fornødne retlige interesse i at påklage sagen. Klageberettigelsen er efter førnævnte bestemmelse afgrænset til den, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over.

Skatteministeriet har netop taget bekræftende til genmæle i en Østre Landsrets sag (BS 41667/2019) vedrørende denne problemstilling.

De nærmere omstændigheder i sagen var, at SKAT havde forhøjet et selskabs skatteansættelser vedrørende indkomstårene 2008-2009 og 2013-2014. Forhøjelserne blev foretaget ekstraordinært af SKAT ved en afgørelse fra 2017. Selskabet var imidlertid blevet opløst allerede tilbage i 2014.

Anpartshaverne i det nu opløste selskab risikerede at hæfte solidarisk for en eventuel skattegæld i det opløste selskab foranlediget af den trufne afgørelse i 2017. På trods af dette afviste Landsskatteretten, at anpartshaverne kunne påklage afgørelsen i selskabets sag, idet Landsskatteretten lagde til grund, at de ikke havde den fornødne direkte retlige interesse i at påklage sagen og dermed ikke var klageberettigede.

Landsskatterettens afgørelse (j.nr. 18-0000632) om at afvise klage – grundet den manglende klageberettigelse – blev indbragt for domstolene af anpartshaverne, og da den blev anset for principiel, blev sagen henvist til Østre Landsret i første instans.

Umiddelbart forud for sagens afslutning i Østre Landsret, valgte Skatteministeriet imidlertid at tage bekræftende til genmæle, hvorved anpartshaverne blev anset for de vindende parter.

Skatteministeriet tiltrådte således, at anpartshaverne havde en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i at påklage afgørelsen vedrørende selskabets skatteansættelse, og at anpartshaverne havde været klageberettigede.

Klagen skal nu realitetsbehandles hos Skatteankestyrelsen.

Har du behov for hjælp?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Leo Jantzen

Direktør, Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 31

M: +45 21 37 01 38

E: lj@tvc.dk

Henriette Lied Viskinge Jensen

Partner, Advokat (H), LL.M.

D: +45 33 18 61 50

M: +45 26 79 81 14

E: hlj@tvc.dk