TOR-anvisningerne kendt ulovlige uden grund

TOR-anvisningerne blev kendt ulovlige uden grund i 2017. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020, efter over fem års bestræbelser, indstillet deres sag herom, efter de i september 2018 blev underkendt af Konkurrenceankenævnet.

Kort om sagen

Konkurrencerådet traf den 31. maj 2017 afgørelse om, at Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening (DTB), Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), Icopal og NWP havde overtrådt såvel den danske konkurrencelov som EU’s konkurrenceregler ved at have indgået en aftale og/eller en samordnet praksis, der havde til formål at afskærme det danske marked for tagpap og tagfolie for konkurrerende virksomheder og produkter samt begrænse produktudbuddet.

Dette skulle blandt andet være sket igennem TOR-anvisningerne og TOR Godkendt-ordningen.

Dette betød, at TOR-anvisningerne blev kendt ulovlige, ligesom TOR Godkendt-ordningen blev pålagt at ophøre. Sagen blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet, som ophævede Konkurrencerådets afgørelse den 12. september 2018 med henvisning til, at hverken TOR-anvisningerne eller TOR Godkendt-ordningen i sig selv kunne betragtes som tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne undlade at lave en nærmere analyse af anvisningernes og ordningens positive effekter.

Sagen blev hjemvist til fornyet behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som nu den 29. april 2020 har besluttet at indstille sagsbehandlingen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at de i de forløbne 19 måneder har gjort sig en række overvejelser om, hvorvidt der er tilstrækkelig anledning til at fortsætte med at forfølge sagen.

Styrelsen har blandt andet foretaget en undersøgelse i markedet blandt importører af tagpap til det danske marked. Resultatet af disse overvejelser er mundet ud i en beslutning om at indstille sagsbehandlingen.

Hvad betyder beslutningen?

Beslutningen betyder, at der nu endelig kan sættes et punktum i sagen.

Beslutningen viser, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blevet opmærksom på, hvilke krav der stilles til grundlaget for en afgørelse om, at der er sket en ”til-formål”-overtrædelse. EU-Domstolen har senest i sag C-228/18 ved dom den 2. april 2020 fastslået, at der i en sag som denne skal foretages en nærmere kontekstanalyse.

Det vil således fortsat være muligt at lave branchestandarder, der ikke er i strid med konkurrencelovgivningen, som f.eks. TOR-anvisningerne.

Det er imidlertid vigtigt, at man i hele forløbet sikrer sig, at konkurrencelovgivningen overholdes.

TVC Advokatfirma repræsenterede DTB og TOR i sagen.