Midlertidig lønkompensationsordning til støtte for arbejdsgivere og lønmodtagere forbedret

Den midlertidige lønkompensationsaftale, der skal medvirke til at afbøde nogle af coronavirussens økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedet, er den 30. marts 2020 forbedret.

Den midlertidige lønkompensationsordning retter sig mod private arbejdsgivere, der kan få en kompensation, hvis de har fyringstruede lønmodtagere. Det er skønnet, at der allerede er 11.000 virksomheder, der brugt ordningen.

Ordningen opstiller en række betingelser for at kunne opnå lønkompensation.

Følgende betingelser skal (ifølge trepartsaftalen) være opfyldt:

 • Arbejdsgiveren skal stå for at fyre min. 30 % af staben eller mere end 50 ansatte.
 • Medarbejderne må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Arbejdsgiveren må ikke fyre medarbejdere af økonomiske årsager.
 • Kompensationen udgør for:
  • Månedslønnede ¾ af lønnen, dog max. 30.000 kr. pr. md. for fuldtidsansatte
  • Timelønnede 90 % af lønnen, dog max. 30.000 kr. pr. md. for fuldtidsansatte
  • Beløbene er sat op i forbindelse med den fornyede aftale af 30. marts 2020, men har tilbagevirkende kraft til den 9. marts 2020.
 • Hver medarbejder skal i forbindelse med kompensationsperioden anvende 5 feriedage, afspadsere eller holde tjenestefri uden løn. Har medarbejderen ikke mulighed for at bruge restferie, feriefridage, afspadsering eller lignende, kan medarbejderen vælge at bruge 5 feriedage fra det kommende ferieår. Der er ikke lønkompensation for de 5 dage, som arbejdsgiveren placerer efter aftale med medarbejderen. De skal fordeles forholdsmæssigt over perioden. Hvis hjemsendelsesperioden ikke er de fulde tre måneder, hvor ordningen gælder, skal der ske en forholdsmæssig reduktion.
 • Hvis der tillige er aftalt lønnedgang forud for anvendelse af kompensationsordningen, og aftalen er med den faglige repræsentant eller et flertal af medarbejderne, så ses der bort fra kravet om 5 dage uden lønkompensation
 • Ordningen gælder kun fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020 og kun, hvis medarbejderen var ansat den 9. marts 2020.

Ordningen medfører:

 • Fuld løn til de hjemsendte medarbejdere.
 • Både deltids- og fuldtidsansatte kan være omfattet.
 • Ordningen gælder fra hjemsendelse af den første medarbejder.
 • Der kan som udgangspunkt kun søges om lønkompensation én gang.
 • Ordningen slutter, hvis der afskediges eller varsles afskedigelse på grund af økonomiske forhold.
 • Hjemsendelse sker med dags varsel. Det har således virkning kalenderdagen efter, at hjemsendelse er meddelt medarbejderen.

Ansøgning og dokumentation:

Det forventes, at der kan søge fra midten af uge 13, dvs. omkring den 25. marts 2020. Du kan holde dig orienteret her.

Der skal gives følgende oplysninger ved ansøgning:

 • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 • CPR-nr., løn og om deltids-/fuldtidsansat for hver enkelt medarbejder.
 • Perioden, der ønskes kompensation for, samt begrundelse for hvorfor der forventes arbejdsmangel. Det er kun for perioden fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.
 • Tro- og loveerklæring fra ledelsen om, at oplysningerne er korrekte. 

Virksomheden skal efterfølgende dokumentere ved hjælp af revisor, at der er sket hjemsendelse. Der bør tillige indhentes erklæring fra tillidsrepræsentant.

Der kan ikke ske dobbeltkompensation for andre hjælpepakker m.v. på baggrund af coronavirus.

Ordningen vil skulle godkendes i EU-Kommissionen som statsstøtte.

Lovforslaget til gennemførelse af trepartsaftalen er nu vedtaget og kan læses her.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at få del i lønkompensationen, er du altid velkommen til at kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.