Styrket fokus på sexchikane på arbejdsmarkedet

En ændring af ligebehandlingsloven skal tydeliggøre forbuddet mod sexchikane på arbejdsmarkedet og lægger samtidig op til at øge godtgørelsesniveauet for overtrædelser af forbuddet mod sexchikane.

Den seneste tids politiske debat om sexchikane på arbejdsmarkedet har nu ført til en ændring af ligebehandlingsloven. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2019 og har til formål at tydeliggøre lovens forbud mod sexchikane. Derudover bliver der med lovændringen lagt op til at øge godtgørelsesniveauet for krænkelser i form af sexchikane.

Sexchikane

Sexchikane er defineret som enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Ligebehandlingsloven har hidtil indeholdt en bestemmelse om, at en arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Bestemmelsen indebærer en pligt for arbejdsgiveren til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed, hvilket i praksis også er blevet fortolket som en pligt til at sikre sine ansatte mod chikane, herunder sexchikane. Med lovændringen kodificeres den hidtidige fortolkning af bestemmelsen, så det fremover direkte fremgår af loven, at lige arbejdsvilkår også omfatter et forbud mod seksuel chikane. Ifølge lovens forarbejder sikres herved, at både arbejdsgivere og lønmodtagere bedre kan forstå forbuddet mod sexchikane.

Godtgørelse

Det følger af ligebehandlingsloven, at der kan tilkendes en godtgørelse til personer, hvis rettigheder er krænkede ved overtrædelse af bl.a. lovens forbud mod sexchikane. Det indebærer, at såfremt en arbejdsgiver eller en af dennes ansatte sexchikanerer en medarbejder, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Det nuværende godtgørelsesniveau ligger på knap 25.000 kr. Hidtil har domstolene ved vurderingen af, om der skal tilkendes en godtgørelse, lagt vægt på den sædvanlige omgangstone på arbejdspladsen, fx at der på arbejdspladsen har været et vist frisprog. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at der fremover ikke skal lægges vægt på tonen på arbejdspladsen, da det ikke er relevant at benytte seksuelt ladede udtryksformer i arbejdssammenhæng.

Med lovændringen er der blevet indføjet en bestemmelse i ligebehandlingsloven, hvorefter der ved fastsættelsen af godtgørelsen skal lægges vægt på, om der har været tale om en krænkelse i form af sexchikane. Det er forudsat, at der fremover skal lægges ca. 1/3 oven i det hidtidige godtgørelsesniveau for krænkelser i form af sexchikane. Det øgede lovgivningsmæssige fokus på sexchikane og det forhøjede godtgørelsesniveau kan føre til et øget fokus på området fra arbejdstagersiden. Også af den grund er det vigtigt, at du sikrer dig, at alle i din virksomhed har kendskab til reglerne og overholder dem.

Er din virksomhed klædt på til at sikre chikanefrit arbejdsmiljø? Hvis ikke, kan du altid kontakte TVC og få hjælp til at komme i gang.