Børnebidrag – forsørgelsespligten over barnet

Alle forældre har pligt til hver for sig at forsørge barnet. Denne artikel gennemgår de overordnede rammer for forsørgelsespligten samt taksterne for børnebidrag i 2019.

27-09-2019 | Familie- og arveret

Forsørgelsespligten

Både under og efter samliv har forældre en forsørgelsespligt over barnet. Det er kun egne børn, der er en forsørgelsespligt over. Forældre skal ligeledes sørge for at opdrage og uddanne barnet under hensyn til livsvilkår samt barnets bedste.

Begrebet ”barnets bedste” er et begreb, der går igen i eksempelvis børnebidragsloven, forældreansvarsloven (der blandt andet regulerer forældremyndighed, bopæl samt samvær) samt serviceloven. Beslutninger/afgørelser vedrørende et barn træffes ud fra netop grundbegrebet ”barnets bedste”.

Forsørgelsespligten kan opfyldes på mange måder og i vurderingen af, hvorvidt en forælder opfylder sin forsørgelsespligt i forhold til børnebidrag, indgår følgende to momenter: hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene, og om forælderen, der søges sat i bidrag, afholder nogle af de større faste udgifter. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, hvor parternes respektive synspunkter og oplysninger danner grundlag for afgørelsen.

Dog er tommelfingerreglen, at dén, der har barnet boende (bopælsforælderen) 9 ud af 14 dage, har krav på børnebidrag fra den anden forælder (samværsforælderen). Såfremt barnet slet ikke ser samværsforælderen, er dette ikke ensbetydende med, at samværsforælderen ikke efter ansøgning kan blive sat i bidrag – det beror ene og alene på, hvorvidt samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt.

Takster

Normalbidraget udgøres af et grundbeløb samt et fast tillæg. I 2019 er grundbeløbet på kr. 1.228,00 plus et fast tillæg på kr. 159,00, dvs. kr. 1.387,00 om måneden (pr. barn). Børnebidraget betales månedsvis forud, og det er fradragsberettiget.

Beløbet kan forhøjes af Familieretshuset efter ansøgning, såfremt den forælder, der betaler børnebidrag, har en høj indkomst. Når Familieretshuset skal træffe afgørelse om, hvorvidt børnebidraget skal forhøjes eller ej, lægges der vægt på bidragsbetalerens indkomst, samt det antal børn han/hun har forsørgelsespligt over.

Som eksempel kan nævnes, at bidragsbetaleren skal betale normalbidraget + 100% af grundbeløbet), såfremt forælderen har forsørgelsespligten over for 1 barn, og vedkommende har en årlig indkomst på ca. kr. 510.000,00. For yderligere takster henvises der til Familieretshusets hjemmeside.

Derudover er der også mulighed for bidrag ved barnets fødsel, dåb/navngivning, konfirmation og uddannelse.

Ændring og ophør af bidrag

Forældrene kan frit selv indgå aftale om børnebidrag, men såfremt dette ikke er muligt, er det Familieretshuset, ansøgningen om børnebidrag skal sendes til. Børnebidraget kan til enhver tid ændres efter ansøgning til Familieretshuset. Såfremt der er tale om første ansøgning, er dette gebyrfrit, men hvis der er tale om ændring, skal der betales et gebyr på kr. 2.800,00. Bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år, og som udgangspunkt såfremt barnet indgår ægteskab.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til børnebidrag, herunder fastsættelse og ændring heraf. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.