Udvidet skattefrihed for producerende teatre og visse institutioner

Folketinget vedtog den 19. december 2017 en ny lov, der bl.a. indebærer mulighed for skattefritagelse for producerende teatre og visse institutioner. Med de nye regler bliver der bedre muligheder for, at de producerende teatre og institutioner kan geninvestere en større andel af deres overskud i formålstjenlige aktiviteter. Få indblik i betingelserne for skattefritagelse.

Både efter de hidtil gældende og de nuværende regler gælder, at visse typer institutioner kan opnå skattefritagelse på betingelse af, at de er selvejende, og at indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens formål.

Skattefritagelsen gælder bl.a. for skoler, hospitaler, offentligt tilgængelige museer, men har indtil den 1. januar 2018 ikke omfattet producerende teatre og en række øvrige institutioner, herunder bl.a. daginstitutioner. Dette indebar bl.a., at producerende teatre og de ikke-omfattede institutioner som altovervejende udgangspunkt var skattepligtige af erhvervsmæssig indkomst.

Som erhvervsmæssig indkomst for et teater, anses f.eks. entréindtægter, indtægt ved cafedrift, der er knyttet til forestillingerne, indtægter fra salg af merchandise, indtægter fra sponsoraftaler og visse offentlige tilskud.

Udvidelse af skattefriheden

Fra den 1. januar 2018 er kredsen af aktører omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3 imidlertid udvidet til også at gælde producerende teatre, døgninstitutioner for børn og unge, daginstitutioner, privatinstitutioner, private pasningsordninger samt fritidshjem og klubber på betingelse af:

  • at teatret eller institutionen – tilsvarende de øvrige skattefritagne institutioner og foreninger – er organiseret som en selvejende institution eller for teatres vedkommende som en forening, og
  • at indtægterne kun kan anvendes til institutionens eller foreningens formål

Derved får eksempelvis de producerende teatre, organiseret som en selvejende institution eller forening, mulighed for at overføre overskud til kommende år til f.eks. en fremtidig renovering af teatret eller produktion eller opførelse af en større og omkostningstung forestilling, uden at det udløser beskatning af overskuddet.

Skattefritagelsen forventes desuden at udgøre en administrativ lettelse for de omfattende institutioner og foreninger.

Sådan opnår I skattefritagelsen

En betingelse for skattefritagelsen er, at indtægterne kun kan anvendes til institutionens eller foreningens formål, og det er derfor nødvendigt, at der i den respektive forening/institutions vedtægter indføres de fornødne bestemmelser herom, hvis ikke det allerede findes.

I den forbindelse er det etableret en overgangsbestemmelse i de nye regler, så teatre og institutioner har mulighed for at blive omfattet af skattefriheden allerede fra og med indkomståret 2018, hvis vedtægterne tilpasses senest den 30. juni 2019, så de opfylder betingelserne for at blive omfattet af skattefriheden.

TVC Advokatfirma bemærker

Vi anser det grundlæggende for et positivt tiltag fra lovgivers side, da både de omfattede institutioner og teatre, der begge tjener vigtige formål i samfundet, nu får bedre muligheder for at geninvestere en større andel af deres overskud i formålstjenlige aktiviteter.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive fonde, foreninger og lignende selvejende enheder om blandt andet mulighederne for at opnå skattefritagelse. Såfremt du har behov for vores vurdering af dine muligheder herfor, står vi til rådighed for en indledende og uforpligtende drøftelse.