Skattereglerne for aktieløn er lempet

Virksomheder får nu større mulighed for at benytte medarbejderaktier til at motivere, aflønne og dele ejerskabet med de ansatte. Folketinget vedtog den 1. maj, at op til 20 % af årslønnen kan gives i form af aktier, optioner eller tegningsretter. Få indblik i reglerne og forudsætningerne for anvendelse.

Siden 2016 har det igen været muligt for virksomheder at aflønne medarbejdere med aktier op til 10 % af medarbejderens løn. Nu har Folketinget vedtaget en ventet lempelse af skattereglerne for aktieløn, som giver virksomhedsejere mulighed for at fordoble den del af lønnen, som nu kan gives som aktier.  De nye regler har tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018.

De nye regler kommer som led i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 2017. De lempede skatteregler er i særlig høj grad til fordel for nye, mindre vækstvirksomheder, som ofte er mere udfordrede på likviditeten end etablerede virksomheder. Typisk kan de derfor ikke tilbyde en høj løn, men i stedet for kan de tilbyde medejerskab af virksomheden.

Tildeling af medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 P er kendetegnet ved, at aktierne, køberetterne eller tegningsretterne ikke beskattes som lønindkomst for den ansatte. Virksomheden har ikke fradragsret for værdien af de tildelte aktier m.v. Den ansatte skal derfor hverken på erhvervelsestidspunktet for aktier eller udnyttelsestidspunktet for købe- eller tegningsretter til aktier medregne værdien af aktierne eller købe- eller tegningsretterne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den ansatte beskattes først, når og hvis aktierne – modtaget direkte eller erhvervet ved udnyttelse af de tildelte købe- eller tegningsretter – afstås.

Forudsætninger for at kunne give op til 20 % i aktieløn

For at kunne give op til 20 % i medarbejderaktier skal mindst 80 % af virksomhedens medarbejdere have tilbuddet. Der er dog i visse situationer undtagelser hertil.

Tilbuddet om op til 20 % i aktieløn kan begrænses til en gruppe medarbejdere, hvis blot det sker efter almene kriterier. Eksempelvis kan det være et kriterie, at de omfattede medarbejdere skal have været ansat i din virksomhed i en periode på op til 5 år. Det er ligeledes muligt at undtage eksempelvis medarbejdere under uddannelsesforløb, herunder praktikanter, elever og lærlinge, fra ordningen.

Det er desuden muligt at udelukke medarbejdere på baggrund af et arbejdstidskriterium, eksempelvis hvis ordningen kun tilbydes til medarbejdere, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer.

Derudover kan ledende medarbejdere undtages, hvis de er del af et andet incitamentsprogram, dvs. et program uden for den påtænkte ordning.

Endelig har Skatterådet tidligere truffet afgørelse om, at præstationsbaseret differentiering kan anvendes, så længe minimumsbetingelserne er ens for alle og adgangen til at erhverve aktierne derfor er åben for alle ansatte, uanset at adgangen er betinget af en vis minimumindsats og deraf resultat fra medarbejderens side.

Hvis du kun ønsker at tildele aktieløn til udvalgte ansatte og ikke kan benytte en af de ovenstående undtagelser, kan du fortsat benytte de hidtil gældende regler om 10 % af lønnen i form af medarbejderaktier.

Har du spørgsmål til de nye skatteregler eller generelt brug for rådgivning og viden om aktieløn og incitamentsaflønning, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.