Nye regler for indtræden/ophør af fuld skattepligt muligvis på vej

Reglerne vedrørende fysiske personers fulde skattepligt til Danmark er ofte et spørgsmål om opfyldelse af ”bopælskravet” og ”opholdskravet” i henholdsvis kildeskattelovens §§ 1 og 7. Betydningen af disse to begreber, herunder rets- og administrativ praksis vedrørende disse, kan være vanskelige at forstå, og det kan derfor være svært at gennemskue, hvornår skattepligten henholdsvis indtræder og ophører. I konsekvens heraf vil regeringen indføre enklere og mere objektive regler for fastlæggelsen af den fulde skattepligt.

02-03-2018 | Skatter og afgifter

Gældende ret

Fuld skattepligt for fysiske personer indtræder bl.a., hvis en person har bopæl i Danmark og opholder sig i Danmark. Ved ophør af fuld skattepligt er det imidlertid ”kun” et krav, at bopælen opgives.

Den umiddelbare konsekvens af at være fuld skattepligtig til Danmark er, at Danmark har beskatningsret til samtlige skatteyderens globale indtægter, uanset hvor i verden de stammer fra.

Bopælskravet

Bopælskravet er opfyldt, hvis vedkommende har rådighed over en helårsbolig eller en bolig, der kan sidestilles med en helårsbolig. Ved afgørelsen af om bopælskravet er opfyldt, lægges både vægt på de objektive boligforhold og skatteyderens subjektive hensigter om at have hjemsted i Danmark.

Rådighed over et sommerhus vil som udgangspunkt ikke statuere bopæl. Et sommerhus vil dog kunne opfylde bopælskravet, hvis det har helårsstatus, eller hvis det faktisk benyttes som helårsbolig. Derudover kan et sommerhus uden helårsstatus på grund af husets stand mv. i visse tilfælde sidestilles med en helårsbolig med opfyldelse af bopælskravet til følge.

I praksis har særligt spørgsmålet om, hvornår et sommerhus udgør en bopæl været genstand for adskillige sager.

Opholdskravet

For en person, der erhverver bopæl her i landet, indtræder skattepligten dermed først, når vedkommende tager ophold her i landet. Kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende anses ikke for at være et ”ophold”.

Som kortvarige ophold anses ophold under tre sammenhængende måneder eller 180 dage over et tidsrum på 12 måneder, og det udløser efter praksis således ikke skattepligt for personer, medmindre opholdet ikke er på grund af ferie eller lignende – eksempelvis hvis der udøves erhvervsmæssige aktiviteter, udover sporadiske besvarelser af e-mails, SMS’er og opkald.

I praksis har fortolkningen af opholdskravet, herunder hvad der ligger i ”ferie eller lignende”, været genstand for en lang række sager. Eksempelvis var det netop fortolkningen af ”ferie eller lignende”, der var omdrejningspunktet i skattesagen mod Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock.

Nye regler

Regeringen foreslår som anført indledningsvis, at reglerne i kildeskatteloven vedrørende fuld skattepligt objektiveres, således at den fulde skattepligt indtræder, hvis følgende to kriterier begge er opfyldt:

  • Personen har rådighed over en bolig i Danmark (helårsbolig, sommerhus mv.)
  • Personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for en periode på 12 måneder.

Bopælskravet

I forhold til bopælskravet vil det afgørende alene være, hvorvidt en person faktisk har rådighed over en bolig i Danmark, der egner sig til helårsbeboelse. Personens subjektive hensigter om at have hjemsted i Danmark vil derfor ikke længere have betydning.

Med ændringen af bopælskravet vil der endvidere ikke længere skulle sondres mellem helårsboliger og sommerhuse. Kun hvor boligen på grund af sin stand ikke kan anses som egnet som helårsbolig, vil der være tale om, at boligen ikke udgør en bopæl.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der i fraflytningssituationer gives mulighed for at bevare sommerhuset og samtidig ophøre som fuldt skattepligtig. Betingelsen herfor vil være, at ophold i sommerhuset ikke overstiger 90 dage inden for 12 måneder, ligesom det heller ikke må benyttes som helårsbolig.

Opholdskravet

I forhold til opholdskravet vil forslaget om 90 dages ophold betyde, at det ikke længere vil være nødvendigt at skelne mellem, om et ophold har karakter af arbejde eller ferie. Om personen udfører arbejde i Danmark er således uden betydning.

Det afgørende for indtræden af fuld skattepligt vil derfor som udgangspunkt alene være, om personen har opholdt sig i Danmark mere end 90 dage inden for en periode på 12 måneder. Skattepligten indtræder med virkning fra den første opholdsdag, der indgår i 90-dagesperioden.

Opholdskravet kan dog i særlige tilfælde anses for opfyldt allerede på første dagen for opholdet i Danmark, såfremt vedkommende ikke er fuldt skattepligtig til andre lande.

TVC Advokatfirma bemærker

Da konsekvenserne ved at blive anset som fuldt skattepligtig kan være særdeles vidtrækkende, er det vigtigt med en klar retsstilling på området. I TVC Advokatfirma ser vi derfor umiddelbart positivt på hensigterne med det fremsatte lovforslag.

Lidt kækt kan det anføres, at når reglerne vedrørende fuld skattepligt end ikke for folketingsmedlemmers familier fremstår klare og overskuelige, kan det ikke bebrejdes ”almindelige” skatteydere, at de kan have svært ved at forstå reglerne.

TVC Advokatfirma har mange års erfaring og ekspertise i reglerne om fuld skattepligt. Måtte du have behov for en analyse af de gældende regler eller indholdet af det nye lovforslag i forhold til netop din situation, har vi et hold af dygtige advokater, der står klar til at hjælpe.