Når ophævelse af fælles forældremyndighed undtagelsesvis er den eneste udvej

Det kan være en udfordring at blive enige om de forskellige forhold vedrørende børn – selv når man bor under samme tag. Udfordringer bliver ikke mindre af, at man er gået hver til sit. Som udgangspunkt skal der dog meget til at ophæve den fælles forældremyndighed.

03-04-2018 | Familie- og arveret

Mens den forælder, som barnet bor hos, formelt har beføjelse til at afgøre de overordnede forhold om barnets daglige velbefindende, så angår forældremyndighed de mere væsentlige og indgribende forhold om f.eks. navnevalg, flytning til udlandet/udstedelse af pas eller behandling for kritisk sygdom.

Det klare udgangspunkt i Forældreansvarsloven er, at der uanset forældres samlivsophævelse fortsat skal være fælles forældremyndighed – dette uanset om parterne ikke er enige om alle spørgsmål vedrørende børnene. Selv ikke uenighed om eksempelvis skolevalg vil ikke i sig selv automatisk føre til ophævelse af fælles forældremyndighed.

Uenigheder mellem forældrene er forventelige. Kunsten er at håndtere disse uenigheder samt kommunikation og samarbejde på en måde, hvor det ikke går ud over børnene. Selvom det kan være svært at være ekskærester/-ægtefælle, forventes det af de voksne, at de trods udfordringer med den tidligere partner kan være sammen om rollen som forælder.

Børn og forældre vil umiddelbart kunne ”mærke og opleve” forhold om samvær og bopæl, mens der trods forskellige opfattelser oftest ikke er uenighed om, hvad der er bedst for barnet, når det gælder de væsentlige forhold.    

I langt de fleste sager vil der således i forbindelse med en problematisk samlivsophævelse ikke være grund til at diskutere den fortsatte forældremyndighed, mens det er langt mere relevant at få afgjort bopæl og samvær.

Der er dog få situationer, hvor det er relevant at se på forældremyndighed.

Vold i familien kan give anledning til ophør af fælles forældremyndighed

Ifølge Forældremyndighedsloven kan fælles forældremyndighed kun ophæves, hvis forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Det kan imidlertid vise sig at være til skade for barnet, hvis for eksempel forældrenes problemer er så store, at det vil fjerne ressourcerne fra den ene eller anden forælder, hvis man fastholder parterne i fælles forældremyndighed.

Som udgangspunkt er vold i familien en af de få situationer, der kan give anledning til at ophæve fælles forældremyndighed. Dette skyldes en betragtning om, at det ikke er rimeligt at tvinge et samarbejde mellem et reelt offer og gerningsmand.

Vurderingen skal stadig tage afsæt i et hensyn til børnene. I den forbindelse fokuserer man på, hvorvidt det påvirker børnene, hvis der er fælles forældremyndighed – eksempelvis hvis det tager ressourcer fra bopælsforælderen, og/eller hvis det gør børnene utrygge i forhold til, at den anden forælder via fælles forældremyndighed pludselig kan dukke op på skolen med samme berettigelse som bopælsforælderen.

Til eksempel kan nævnes en sag, der for nylig er afgjort i landsretten. I sagen repræsenterede TVC Advokatfirma en mor, hvor børnenes far var dømt for vold og voldtægt mod mor.

Selv i den konkrete sag blev der fundet anledning til en vurdering i såvel byret som landsret. Begge instanser nåede frem til, at børnenes mor og dermed børnene ville have fordel af at få den ro, der kunne findes med eneforældremyndighed.  

Afgørelser som denne beror altid på en konkret vurdering og ”står ikke mejslet i sten”. Hvis forholdene ændrer sig, kan der igen være anledning til at søge en normalisering og således udgangspunktet om fælles forældremyndighed.

Usikkerhed og proces vil altid belaste familien

Folketinget og domstolene overvejer netop nu nogle ændringer, hvor sager om børn kan behandles efter forskellige modeller, der strækker sig fra uformelle møder mellem forældre, der er i dialog, til hurtigere afgørelser i de sager, hvor parterne er så åbenlyst uenige, at processen er til skade i sig selv.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din situation kan give anledning til overvejelse om ophævelse af fælles forældremyndighed, kan du altid kontakte TVC Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse med henblik på afklaring af, hvorvidt situationen mere er orienteret mod problemer med samvær eller overvejelser om ændring af bopæl.