Nyt system for delebørnsfamilier

Cirka hvert tredje barn oplever, at deres forældre går fra hinanden. Et nyt familieretligt system skal sikre, at børnene kommer mere mildt igennem deres forældres brud, og forældrene får hjælp til de svære spørgsmål.

10-04-2018 | Familie- og arveret

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, og man har børn sammen, er der rigtig mange følelser i spil om børnene. Hvor skal børnene bo? Hvem skal være bopælsforælder og samværsforælder? Hvor meget samvær skal der være? De spørgsmål er forbundet med store og svære følelser, og derfor er der risiko for, at det fører store konflikter med sig. Sker det, kan det ikke undgås, at børnene kommer i klemme.

Hos TVC Advokatfirma følger vores team af familieadvokater mange delebørnsfamilier rundt i det familieretlige system. I dag kan nogle sager strække sig over en lang periode, når forældrene ikke kan blive enige om barnets bopæl og samværet. I den periode risikerer børnene at komme i klemme.

Oftest behandles mange sager mere eller mindre uafhængigt at hinanden. For forældrene kan det opleves som en labyrint af myndigheder og forskellige mennesker, der skal se på deres sag, og det kan være svært for forældrene – og børnene – at navigere i. Det har indimellem den konsekvens, at børnene skal involveres både det ene og andet sted, og nogle gange skal til flere børnesamtaler. Som det er i dag, kan forældre risikere, at deres sag både skal behandles i Statsforvaltningen, byretten, landsretten og derefter retur til Statsforvaltningen igen.

Folketingets partier er for nylig blevet enige om et nyt system, som overordnet lægger op til, at forældre i højere grad end nu har mulighed for at føle sig ligestillede i forhold til børnene efter bruddet. Lovforslaget fremsættes til efteråret og ventes at træde i kraft den 1. april 2019.

TVC Advokatfirma giver her et overblik over hovedpunkterne i det nye system:

Farvel til Statsforvaltningen

I dag bliver skilsmisse- og børnesager behandlet i Statsforvaltningen og ved retterne, og ofte sker dette ikke samtidig. Med det nye system nedlægges Statsforvaltningen. I stedet oprettes Familieretshuset og Familieretten.

Med Familieretshuset kommer der én indgang til systemet. Ved indgangen bliver alle sager screenet. Det sker for at vælge den mest optimale vej for den enkelte familie. Sagerne inddeles i et rødt, gult og grønt spor, alt efter hvor konfliktfyldte de er. De grønne og en stor del af de gule sager bliver som udgangspunkt i Familieretshuset, mens de gule mere komplekse sager samt de røde fortsætter i Familieretten. Det vil typisk være familier, hvor der er mere alvorlige ting på spil, f.eks. hvis hjemmet er præget af vold eller misbrug. Det kan også være sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om eksempelvis samvær.

Det nye system lægger op til, at sagsbehandlingen i delebørnsfamilier gøres lettere. Det er positivt, at der bliver taget hånd om hele delebørnsfamiliens udfordringer under samme tag, og at de sammen starter deres nye liv med at gå ind af samme dør i Familieretshuset.

Farvel til lynskilsmisser

Det bliver ikke længere muligt med lynskilsmisser på internettet ved hjælp af NemID og DKK 420. Med det nye system indføres der for familier med børn en separations-/overvejelsesperiode på tre måneder.

I de tre måneder bliver både forældre og børn tilbudt rådgivning. Samtidig skal forældrene gennemføre et digitalt forløb, hvor forældrene kan få hjælp til at håndtere deres egne og børnenes følelser, herunder hvad bruddet betyder for børnene, så det ikke ender i en kampplads.

En særlig børneenhed skal hjælpe børnene og sikre, at der i højere grad bliver taget hånd om dem, også ved at de inddrages så tidligt som muligt i processen. Her har børnene altid en voksen at tale med.

Selvom den ene eller begge forældre føler sig afklaret, kan det have stor betydning for børnenes trivsel, at forældrene ikke lige med det samme skal tage stilling til det spørgsmål, der er sværest: Hvor barnet skal bo? I dag giver det anledning til rigtig store, og nogle gange ret så alvorlige konflikter, at forældre tidligt i bruddet skal tage stilling til og begynder at kæmpe om det. Nu indføres der en tre måneders reflektionsperiode, og forældrene får hjælp til at træffe nogle velovervejede og gode beslutninger.

Delt bopæl på barnet

Det kan have rigtig store konsekvenser for børnene, når forældre går fra hinanden, og mange børn føler de skal træffe det umuligt valg: far eller mor. Med det nye system kan forældre, der er eller bliver enige, dele børnenes bopæl. Børnene kan således fremover have bopæl hos begge forældre. Erfaringen viser, at dette kan afværge en del konflikter.

Delt børnecheck for alle forældre

Som led i de nye initiativer deles børne- og ungeydelsen, i daglig tale også kaldet børnechecken, som udgangspunkt ligeligt mellem forældre, der har fælles forældremyndighed og en 7/7-ordning eller 8/6-ordning. Børnechecken vil også blive delt i familier, hvor forældrene ikke er skilt.

Kompetent rådgivning i en svær tid

Når forældre går hver til sit er det ofte en kaotisk ændring for hele familien, som giver anledning til at se på forhold vedrørende især forældremyndighed, bopæl og samvær. I TVC Advokatfirma har vi en række specialister, der dagligt beskæftiger sig med sager vedrørende børn. Vi hjælper med at finde de bedste løsninger både for forældre og børn.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse.

Læs mere