Når ABR 89 bliver til ABR 18 – hvad skal rådgivere forvente?

Forslaget til de nye ABR 18 vilkår lægger op til grundlæggende ændringer af ABR 89 vilkårene. På en lang række punkter trækkes vilkårene i retning af entreprenørernes AB-vilkår såvel med hensyn til opbygning som indhold. Som rådgiver skal du derfor forberede dig på et sæt aftalevilkår, som er meget anderledes end de vilkår, vi kender i dag.

Forslaget til de nye AB-vilkår er netop sendt i høring. Der lægges op til en gennemgående ændring af vilkårene i både AB 92, ABR 89 og ABT 93. Indtil videre er det kun forslagene til de nye AB 92 (nu kaldet AB18) og de nye ABR 89 (nu kaldet ABR 18), der er offentliggjort.

TVC Advokatfirmas afdeling for entreprise og fast ejendom gennemgår her nogle af ændringerne i reglerne for rådgiverne, som kommer med ABR 18.

Rådgivningsaftalens indgåelse og omfang

Som en del af forslaget til ABR 18, stilles der krav om, at rådgiveren udfører projektgranskning af såvel udbudsmaterialet som eget projekt før kontraktindgåelsen, ligesom der indføres krav om kvalitetssikring fra rådgiverens side.

Det bliver et krav, at rådgivningsaftalen indgås skriftligt, hvilket ikke tidligere var et krav i  ABR 89. Desuden fjernes kravet til, hvilke punkter der skal indgå i rådgivningsaftalen jf. tidligere ABR 89 pkt. 2.1.1., 2.1.2, 2.1.4. og 3.0.1. Til gengæld indsættes der et krav, overfor bygherre, til udbudsmaterialets klarhed, svarende til AB 18 § 4, stk. 2, således at rådgiver nu også har grundlag for at anmode bygherre om afklaring, hvis det ikke fremgår tydeligt af udbudsgrundlaget, hvad rådgiveren skal udføre.

Nye bestemmelser om projektets gennemførelse

Der sker en række ændringer i ABR-vilkårene vedrørende selve projektets gennemførelse.

Med de nye vilkår skal rådgiver udarbejde en tids- og ydelsesplan, så parterne kan se, hvad der udføres hvornår. Samtidig udgår den tidligere bestemmelse i ABR om rådgivningens faser. Faserne i rådgivningen skal fremadrettet defineres af parterne i forhold til den enkelte rådgivningsopgave. Endvidere forpligtes bygherre og rådgiver også til at vurdere, om tidsplanerne forventes, og bliver, overholdt. Overholdes tidsplanerne ikke, skal parterne opdatere tidsplanerne med samtidig angivelse af, hvorfor opdateringen har været nødvendig.

Videre fastslås en retsstilling vedrørende direkte krav for så vidt angår rådgivere og underrådgivere i en bestemmelse i ABR 18, som medfører, at der fra bygherres side alene kan rejses direkte krav mod underrådgiveren i visse situationer.

Der indsættes også en bestemmelse, tilsvarende entreprenørernes vilkår, om at rådgiveren skal oplyse om metoder og materialer, der er nye og derfor ikke er gennemprøvede. Det formodes, at dette bl.a. følger af problemstillingen med de anvendte MgO-vindspærreplader.

For så vidt angår ændringer i arbejdet undervejs i processen, indsættes bestemmelser om ændringsarbejder tilsvarende AB 18 § 23 og rådgivers bemyndigelse til at acceptere merbetaling til entreprenøren, på vegne af bygherre, maksimeres, jf. ABR 18 § 26, til kr. 50.000 for hver ændring og maksimalt 5 % af entreprisesummen sammenlagt. Ligeledes afskæres rådgiver fra, uden accept fra bygherre, at acceptere mere end 5 arbejdsdages tidsfristforlængelse for hver ændring.

Også bestemmelserne om rådgivers betaling ændres, således at rådgiver får standsningsret, hvis bygherre uberettiget tilbageholder betaling. Endvidere pålægges rådgiver afhjælpningsret og -pligt tilsvarende entreprenørernes, og manglende afhjælpning kan medføre afslag i honoraret.

Heroverfor gives bygherre ret til at tilbageholde betaling til afhjælpning af påtalte mangler i forbindelse med afleveringen af hver fase. Her skal det bemærkes, at bygherre kan tilbageholde fasevis i overensstemmelse med de faser for rådgivers arbejde, som parterne har aftalt, idet disse ikke længere er fastsat på forhånd, jf. ovenfor.

Herudover er der i forslaget indsat bestemmelser om henholdsvis antagelse af underrådgivere, om rådgiveres bud i licitationer, krav om projektgennemgang, fast pris i 12 måneder fra tilbuddets afgivelse, anvendelse digitale bygningsmodeller, samt krav om ansvarsforsikring for rådgiver.

Nye bestemmelser om tvister

Som det er tilfældet med de nye AB-vilkår, indføres der i forslaget til de nye ABR-vilkår også nye bestemmelser om eventuelle tvister mellem parterne. Det er således parternes pligt, efter de nye vilkår, først at forhandle med hinanden om en mulig løsning og derefter gennemføre mediation og mægling, før end der kan anlægges voldgiftssag.

De øvrige regler om syn og skøn, voldgift og sagkyndigbeslutning indsættes i de nye ABR 18 i tilnærmelsesvis den form som kendes fra ABR 89 i dag. Foruden disse ændringer er der i forslaget bestemmelser om en ny type ”hurtig afgørelse”, som kan anvendes vedrørende tvister om betaling, ændringer i arbejdet, mv. hvis parterne er enige om at anvende denne metode.

Rådgiverens pro rata ansvar ændres

Særligt er det værd at notere sig, at rådgiverens pro rata ansvar, som fandtes i ABR 89, ændres, således at ansvaret nu beløbsmæssigt begrænses i overensstemmelse med en eventuelt tegnet projektansvarsforsikring til den faktisk til rådighed værende dækningssum. Det må formodes, at mange bygherrer, særligt på større byggesager, ikke vil acceptere så begrænset et ansvar og derfor vil aftale at fravige bestemmelsen, hvilket medfører større krav til kvaliteten af rådgivers egne ansvarsbegrænsninger.

TVC Advokatfirma bemærker

Samlet set kommer de nye ABR 18 vilkår således til at ligne AB-vilkårene i langt højere grad, end det tidligere var tilfældet, såvel i opbygning som i flere af bestemmelserne.

Udover de ovennævnte vilkårssæt er det varslet, at der vil blive udarbejdet et sæt forenklede henholdsvis AB- og ABR-vilkår. Disse vilkår bliver udarbejdet med henblik på anvendelse på mindre entrepriser og rådgivningsopgaver. De forenklede betingelser er endnu ikke udsendt i udkast, og vi afventer derfor deres indhold.

Hos TVC Advokatfirma er vi naturligvis klar til at rådgive om de nye vilkår. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseafdeling for en uforpligtende snak om vilkårenes betydning for jer, ligesom vi er parate til at assistere med afholdelse af kurser hos dig eller din virksomhed. Vi skræddersyr naturligvis indholdet, således at I får størst muligt udbytte.

Kontakt os og hør mere.