Fortsat tilladt at gå nøgen ind i og ud af partnerkredsen

Der er fortsat adgang til at værdiansætte kapitalandele i partnerselskaber efter et såkaldt ”nøgen ind/nøgen ud” princip i forbindelse med en medarbejders indtræden i partnerkredsen, uden at den manglende indregning af goodwill anses for et skattepligtigt lønaccessorium. Dette har Skatterådet for nyligt bekræftet i et bindende svar. Få indblik i reglerne om ”nøgen ind/nøgen ud” og den konkrete afgørelse.

Særligt i de liberale erhverv er det ofte i forbindelse med nøglemedarbejderens indtræden i ejerkredsen anvendt, at værdiansættelsen af de tilkøbte kapitalandele sker efter ”nøgen ind/nøgen ud” princippet.

I grove træk dækker dette princip over, at nøglemedarbejderen ikke betaler for goodwill ved indtræden i ejerkredsen. Tilsvarende modtager de ikke betaling for goodwill ved udtræden. Det er således alene bogførte værdier, der indgår i værdiansættelsen.

Modellen indebærer ofte en stor likviditetsmæssig fordel for den erhvervende part, da goodwill i mange tilfælde udgør en væsentlig værdi. Samtidig får den erhvervende part under ejertiden mulighed for at nyde godt af virksomhedens løbende afkast, der bl.a. genereres på baggrund af goodwill. Modellen har derfor ofte vist sig attraktiv i bestræbelserne på at tiltrække nye partnere og har i lang tid været accepteret af SKAT.  

SKAT har imidlertid på det seneste ønsket at ændre denne praksis. Dette kom bl.a. til indtryk i 2017 i en ikke-offentliggjort indstilling til et bindende svar til Skatterådet. Her anlagde SKAT det synspunkt, at der ikke var adgang til at overdrage kapitalandele til en ledende medarbejder efter ”nøgen ind/nøgen ud” princippet, idet der skulle tillægges goodwillværdi i købesummen. Et synspunkt, der ville forhindre anvendelsen af ”nøgen ind/nøgen ud” modellen fremadrettet.

Anmodningen blev som følge af SKATs synspunkt trukket tilbage, hvorfor Skatterådet ved den lejlighed ikke fik mulighed til at tage principiel stilling til spørgsmålet.

Det fik Skatterådet imidlertid lejlighed til for nylig i sagen SKM2018.151.SR, der omhandlende en intern omstrukturering. Her ønskede spørgerne bl.a. at overdrage kommanditanparter i et P/S fra et - mellem de eksisterende partnere – fællesejet anpartsselskab til partnernes egne holdingselskaber. I den forbindelse ønskede spørgerne SKATs bekræftelse på, at værdiansættelsen af kommanditanparterne kunne ske på basis af bogførte værdier i partnerselskabet – dvs. efter ”nøgen ind/nøgen ud” princippet.

I SKATs besvarelse blev det indledningsvis gjort klart, at værdiansættelsen ved erhvervelse af kommanditanparter som udgangspunkt skal svare til handelsværdien, og at en disposition, hvor erhvervelsen af kommanditanparterne sker til en værdi under handelsværdien, vil medføre lønaccessoriebeskatning for erhververen. Dette var i overensstemmelse med det synspunkt, SKAT anførte i indstillingen fra 2017, som nævnt ovenfor.

Hvad der derimod ikke var tilfældet i indstillingen fra 2017 var, at SKAT i forlængelse heraf bemærkede, at såfremt bogførte værdier efter en konkret vurdering kan anses som udtryk for handelsværdien af kommanditanparterne, vil denne værdi fortsat kunne anvendes ved en medarbejders/partners erhvervelse af kommanditanparter, uden at der derved skal ske beskatning af et lønaccessorium.

SKAT tilkendegav i den forbindelse, at bogførte værdier kan udgøre handelsværdien, når f.eks. en medarbejder indtræder som medejer i et selskab, hvor ejerkredsen alle indtræder uden vederlag for goodwill og tilsvarende udtræder uden vederlag for goodwill, og hvor ejernes beføjelser svarer til deres ejerandele.

Med andre ord er det SKATs opfattelse, at værdiansættelse efter ”nøgen ind/nøgen ud” princippet udgør handelsværdien, når;

  • princippet gælder alle partnere i ejerkredsen, og
  • partnernes beføjelser afspejler deres respektive ejerandele.

I den konkrete sag blev det herefter indstillet fra SKAT og tiltrådt af Skatterådet, at den påtænkte værdiansættelse ikke ville udløse skat hos partnerne.

TVC Advokatfirma bemærker

Som følge af SKATs indstilling fra 2017, har der været usikkerhed om anvendeligheden af modellen, indtil Skatterådet havde haft lejlighed til at tage stilling hertil.

Det er derfor særdeles positivt, dels at SKAT angiveligt har lempet deres synspunkt overfor modellen, og dels at Skatterådet i samme ombæring har bekræftet den fortsatte adgang til at anvende modellen, uden skattemæssige konsekvenser for den erhvervende medarbejder.

I TVC Advokatfirma er vi specialister i at rådgive virksomheder og kapitalejere på begge sider af bordet i forbindelse med nøglemedarbejderens indtræden i ejerkredsen, hvor ”nøgen ind/nøgen ud” modellen er én blandt flere attraktive muligheder. Ønsker du at høre nærmere om dine muligheder, står vi altid til rådighed til en uforpligtende snak herom.