Aalborg- og Hjørring Kommune frifundet i principiel sag om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med hjemmeplejeleverandørs konkurs

Vestre Landsret har i dag frifundet Aalborg- og Hjørring Kommune i en principiel sag om virksomhedsoverdragelse af ansatte fra det konkursramte selskab Kærkommen ApS. Dommen viser, at der i sager, hvor aktiviteten primært baserer sig på arbejdskraft, vil blive lagt særligt vægt på antallet af overdragne ”hoveder”.

Kort om sagen

Sagen vedrørte, om Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at afslå dækning af lønkrav fra en række tidligere medarbejdere ansat ved Kærkommen ApS med den begrundelse, at der var sket en virksomhedsoverdragelse til Aalborg- og Hjørring Kommune.

Baggrunden herfor var, at begge kommuner havde overtaget hjemmeplejeopgaven for henholdsvis ca. 900 og 600 borgere i forbindelse med Kærkommen ApS’ konkurs.

Det afgørende spørgsmål for landsretten var herefter, om Kærkommen ApS’ Aalborg afdeling og Hjørring afdeling måtte anses for virksomhedsoverdraget i forbindelse med, at kommunerne overtog plejeforpligtelsen efter Kærkommen ApS’ konkurs.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten bemærkede, at EU-domstolens praksis tilsiger, at der ved afgørelsen om, hvorvidt der er sket virksomhedsoverdragelse, skal tages hensyn til alle faktiske omstændigheder omkring den pågældende overførsel.

Landsretten fandt dertil, at hvis sagen vedrører en aktivitet, der i det væsentlige er baseret på arbejdskraft, herunder hjemmeplejeaktiviteter, kan der foreligge en virksomhedsoverdragelse, hvis den overtagende virksomhed ikke blot har videreført den økonomiske aktivitet, men tillige har overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken.

Landsretten bemærkerede i den forbindelse, at det var Lønmodtagernes Garantifond, der havde bevisbyrden for dette. Ifølge Lønmodtagernes Garantifond, havde Aalborg Kommune ansat 36 ud af 79 ansatte svarende til 46 %, mens Hjørring Kommune ansatte 28 ud af 71 ansatte svarende til 39 %. I begge tilfælde blev der overført mindre end halvdelen af de ansatte fra Kærkommen ApS.

Et nyt og principielt spørgsmål i sagen var i den forbindelse, om der udover antallet af overførte ansatte kunne lægges særlig vægt på den andel, som de overtagne medarbejdere udgjorde i timer. Landsretten vurderede, at der ikke var grundlag for at tillægge dette synspunkt særlig vægt.

Landsretten fremhævede dertil, at der ikke blev ansat ledere eller planlæggere, og at begge kommuner tillige ansatte et ikke ubetydeligt antal personer, som ikke havde været ansat i Kærkommen ApS

Landsretten fandt det dermed ikke bevist, at hverken Aalborg- eller Hjørring Kommune havde overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken hos Kærkommen ApS. Der var derfor ikke grundlag for at statuere en de facto virksomhedsoverdragelse.

Både Aalborg- og Hjørring Kommune blev derfor frifundet.

TVC Advokatfirma bemærker

Dommen illustrerer, hvad der tillægges vægt i sager om virksomhedsoverdragelse, når der er tale om en aktivitet, der primært er baseret på arbejdskraft.

Det kan af Landsrettens præmisser udledes, at der i denne type sager særligt vil blive lagt vægt på antallet af overdragne ”hoveder”. Der kan derimod som udgangspunkt ikke lægges særlig vægt på den andel, som de overtagne medarbejdere udgjorde i timer.

TVC Advokatfirma vurderer, at dette er udtryk for, at der som hovedregel skal ske en overdragelse af mere end halvdelen af de ansatte, hvis der er tale om aktiviteter, der i det væsentlige er baseret på arbejdskraft.

TVC Advokatfirma førte sagen for Hjørring Kommune.

TVC Advokatfirma anbefaler

TVC Advokatfirma anbefaler altid, at man får kvalificeret rådgivning og vejledning, hvis man er i tvivl om gældende ret på området.

Vil du vide mere om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Jørgen Lykkegård, der førte sagen i landsretten.