Virksomhedsdeltagere får nu mulighed for at vælge beskyttet adresse i CVR

Folketinget vedtog den 19. december 2017 en ny lov, der giver kapitalejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer mulighed for at undgå, at deres private adresser offentligøres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). De nye regler træder forventeligt i kraft den 1. juli 2018.

22-12-2017 | Selskabsret

Lovens indhold

Vi har tidligere omtalt lovforslaget om adressebeskyttelse i CVR, der blev fremsat den 4. oktober 2017. Den 19. december 2017 blev loven vedtaget af et flertal i Folketinget uden materielle ændringer i indholdet.

Loven indfører en ny adressebeskyttelse i CVR-registreret, hvorved personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, automatisk opnår en tilsvarende beskyttelse af deres privatadresser i CVR. Adressebeskyttelsen i CVR bortfalder efter ét år, medmindre den pågældende anmoder om at forlænge beskyttelsen. Efter udløbet af beskyttelsesperioden bliver adresseoplysningerne tilgængelige i CVR.  

Det er dog muligt for personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, at anmode Erhvervsstyrelsen om, at adressebeskyttelsen ikke skal gælde i CVR.

Det er også muligt for personer, der ikke har et CPR-nummer, at opnå adressebeskyttelse i CVR. Disse skal blot anmode Erhvervsstyrelsen om, at deres adresse ikke skal offentliggøres i registeret. På den måde ligestilles danske og udenlandske personer, der er registreret i CVR.

Hvis der er sammenfald mellem privatadressen for en person, der er tilknyttet virksomheden, og virksomhedens adresse, vil virksomhedsadressen blive offentliggjort i CVR, uanset om personens privatadresse er beskyttet i CVR.

Endvidere indeholder loven en bestemmelse om, at oplysningerne vedrørende fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmedlemmer alene opdateres i en periode på 3 år efter ophøret af den pågældendes aktive tilknytning til en virksomhed registreret i CVR, i modsætning til hidtil gældende ret, hvor oplysninger blev opdateret i en efterfølgende periode på 10 år.

Endelig bør det pointeres, at privatadresser på personer, der ikke har navne- eller adressebeskyttelse i CPR, fortsat skal offentliggøres i CVR. 

Alle har ret til adressebeskyttelse

I forbindelse med lovens vedtagelse har Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtalt følgende:

”Informationer er i dag langt mere tilgængelige end tidligere i kraft af internettet. Den udvikling skal lovgivningen afspejle. Derfor mener jeg, at vi skal give borgerne mulighed for at vælge, hvorvidt de ønsker, at deres privatadresse stilles til offentligt skue i CVR. Jeg får som erhvervsminister mange henvendelser fra borgere, der er utrygge ved, at deres privatadresse ligger åbent tilgængelige på nettet. I dag kan man kun få adressebeskyttelse i CVR ved at dokumentere et særligt beskyttelsesværdigt hensyn. Det mener jeg ikke er rimeligt, da kravet om dokumentation kan være svært at opfylde...”

Loven er dermed udtryk for, at hensynet til privatpersoner, der er registreret i CVR, og som ønsker at hemmeligholde sin private adresse, vejere tungere end hensynet til gennemsigtighed og offentlighed.

Selvom visse personers privatadresse af ikke offentliggøres i CVR, vil Erhvervsstyrelsen fortsat registrere alle adresseoplysninger i styrelsens it-systemer. Dermed kan Erhvervsstyrelsen give offentlige myndigheder adgang til beskyttede adresser fra CVR til brug for bl.a. udførelse af kontrolopgaver.

Erhvervsministeren har i forbindelse med vedtagelse af loven udtalt, at de nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.