Værditabsordningen: Højesteret tager stilling til prøvelse af taksationsmyndighedens afgørelser

Højesteret afsagde tirsdag den 15. august 2017 dom i sag 234/2016 omkring prøvelse af taksationsmyndighedens afgørelse i en sag om erstatning efter værditabsordningen i VE-loven.

21-08-2017 |

Højesteret fandt, at der, som følge af taksationsmyndighedens sagkundskab og funktion m.v. i henhold til VE-loven, ikke bør ske tilsidesættelse af denne myndigheds skøn over værditabets størrelse uden sikkert grundlag herfor. Tilsidesættelse vil f.eks. kunne ske, hvis taksationsmyndighedens skøn er baseret på forudsætninger om gener i form af visuelle påvirkninger, støj og skyggekast mv., som har vist sig ikke at holde stik efter opstillingen af vindmøllerne, og dette må antages at have haft betydning for vurderingen af værditabet.

Tilsidesættelse af skønnet kan også ske, hvis det med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet afviger væsentligt fra det, som efter bevisførelsen må anses for ejendommens reelle værditab.

Højesteret bemærkede endvidere, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis herfor, at der foreligger en skønserklæring med en anden konklusion om værditabets størrelse, heller ikke selv om skønsmandens vurdering er foretaget på baggrund af en besigtigelse efter opstilling af vindmøllerne.

Højesteret stadfæstede således praksis fra Vestre Landsret, og det lægger nu fast, at taksationsmyndighedens afgørelser alene kan tilsidesættes, såfremt der er sikkert grundlag herfor.

Vores specialister inden for energiområdet har mange års erfaring og kender de forskellige brancher inden for energisektoren, herunder særligt vedvarende energi. Såfremt du har spørgsmål til den konkrete dom eller spørgsmål til eksempelvis værditabsordningen, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister nedenfor.