Udvidelse af aftalefriheden for ægtefæller – til stor gavn ved generationsskifte af virksomheder

Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold udvider mulighederne for at tilrettelægge et generationsskifte af en virksomhed ved skilsmisse eller dødsfald. Den nye lov udvider aftalefriheden mellem ægtefæller vedrørende deres formueforhold, hvilket gør det muligt at indgå en individualiseret og skræddersyet formuedelingsaftale. Dette forbedrer mulighederne for at fremtidssikre familieejede virksomheder.

Ved indgåelse af ægteskab ønsker ægtefællerne oftest at sikre sin partner bedst muligt. Dette ønske bør dog gennemtænkes, såfremt der er et muligt generationsskifte af en virksomhed inde i billedet. Favorisering af ægtefællen er oftest ikke det mest optimale, og ægtefællerne bør derfor arbejde på at finde en mere hensigtsmæssig løsning. De familieretlige regler om ægtefællers indretning af deres formueforhold danner i den forbindelse rammen om ægtefællernes aftalefrihed.

Folketinget vedtog den 23. maj 2017 lovforslag nr. L 178 vedrørende Lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold. Den nye lov moderniserer reglerne om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven), der i sin grundform stammer fra  1925. Formålet er at etablere en klarere og enklere retstilstand, samtidig med at ægtefællerne får den nødvendige frihed til at indgå aftaler, der passer til deres situation og ønsker.

Loven bibeholder den eksisterende grundstruktur samtidig med, at den indeholder nye løsninger på de problemer, der har eksisteret i årevis. Den legale formueordning, der indeholder det velkendte ligedelingsprincip, videreføres i den nye lov. Dette betyder, at ægtefællernes formuer fortsat deles lige ved separation, skilsmisse og død, medmindre ægtefællerne selv har fraveget dette ved ægtepagt. Desuden videreføres principperne om ægtefællernes særråden (at ægtefæller råder over egne aktiver) og særhæften (at ægtefællerne som udgangspunkt ikke hæfter for hinanden), ligesom at de eksisterende særejeformer bevares. Det er således fortsat muligt at indgå aftaler om skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, brøkdelssæreje og kombinationssæreje.

Loven udvider aftalefriheden

For så vidt angår aftalemulighederne om særeje og forhåndsaftaler om deling i øvrigt er der sket en udvidelse af aftalefriheden. De nye regler gør det muligt at aftale et såkaldt ”sumsæreje” og ”sumdeling”.

Et sumsæreje er en aftale om, at et bestemt beløb skal være særeje, mens resten af den pågældende ægtefællesformue skal være delingsformue. Det er således muligt f.eks. at aftale, at DKK 500.000 af den ene ægtefælles formue skal være skilsmissesæreje. Aftalen kan anvendes, hvis ægtefællerne ønsker, at en formue, som den ene ægtefælle havde ved siden af ægteskabets indgåelse, skal holdes uden for delingen, og samtidig ønsker at undgå senere tvivl om formuens størrelse.

En aftale om sumdeling indebærer, at alt, hvad ægtefællerne ejer eller fremtidigt erhverver, skal være fuldstændig særeje, idet dog f.eks. DKK 500.000 af den ene ægtefælles formue skal være delingsformue. En sådan aftale om sumdeling kan f.eks. anvendes, hvis ægtefællerne som udgangspunkt ønsker fuldstændigt særeje om alt, hvad de ejer, men at den ægtefælle, der har den mindste formue, dog sikres et vist beløb i tilfælde af skilsmisse – i eksemplet DKK 250.000, dvs. halvdelen af delingsformuen.

Med andre ord indebærer reglen om sumdeling, at en beløbsbestemt del af en ægtefælles formue skal deles lige ved separation, skilsmisse og død, mens den øvrige formue er særeje. Herudover er det muligt at aftale sumdelingsformue i relation til bestemte aktiver. Desuden kan sumdelingen inflationssikres og optrappes, således at sumdelingsbeløbet enten forøges med et årligt beløb eller en årlig procentsats. Herudover kan særejet kan tidsbegrænses og/eller aftrappes samt kombineres med de øvrige særejeformer.

Individualiseret og skræddersyet formuedelingsaftale til fordel for virksomhedsejere

Den nye sumdelingsregel skaber en alletiders mulighed for at indgå en individualiseret og skræddersyet formuedelingsaftale. Reglen vil få stor praktisk betydning for virksomhedsejere, der indgår i et ægteskab.

Sumdelingsreglen kan være med til at sikre, at en virksomhed eller aktierne i et selskab kan overføres til et eller flere af ejerens børn i tilfælde af, at virksomhedsejeren kommer ud for en separation, en skilsmisse eller et dødsfald. Reglen er særlig relevant i den situation, hvor virksomhedsejeren samtidig ønsker at tilgodese sin ægtefælle, således at denne sikres et vist beløb i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald, hvorfor fuldstændig særeje ikke er en mulighed.

Den nye regel skaber hermed en interessant ny mulighed i generationsskifte, som er værd at medtænke ved indretningen af virksomhedsejerens og dennes ægtefælles formueforhold. 

Fremtidssikring af familieejede virksomheder

I TVC Advokatfirma ser vi positivt på den lov og de muligheder der følger dermed. Den nye lov udvider aftalefriheden mellem ægtefæller vedrørende deres formueforhold. Dette vil uden tvivl forbedre mulighederne for at fremtidssikre familieejede virksomheder.

I TVC Advokatfirma har vi specialiseret os indenfor generationsskifter. Har du spørgsmål til den nye lov eller til generationsskifte i øvrigt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os til en uformel drøftelse herom.