Skatteministeren erkender brud på retssikkerhed i registreringsafgiftssager

Skatteministeren har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at man nu vil lave om på reglerne for betaling af dansk registreringsafgift i kølvandet på en i medierne omtalt sag, hvor Østre Landsret i januar afgjorde, at SKAT skulle levere en beslaglagt bil med svenske nummerplader tilbage til ejeren.

03-02-2017 | Skatter og afgifter

Skatteministeren har nu udtalt, at vurderingen af, om man har bopæl i Danmark og derfor skal betale registreringsafgift, naturligvis ikke skal kunne baseres på ”formodninger” om fremtiden. Derfor vil man lave reglerne om såkaldt ”påtænkt” ophold om.

Skatteministerens tilkendegivelse i pressemeddelelsen er helt sikkert et skridt i den rigtige retning i forhold til borgernes retssikkerhed i sager omkring SKATs adgang til at beslaglægge biler ved mistanke om, at man ikke overholder reglerne for betaling af dansk registreringsafgift”, udtaler partner og advokat Christian Falk Hansen, som i december 2016 på tilsvarende vis fik medhold ved Østre Landsret i, at SKATs beslaglæggelse af en svensk indregistreret bil skulle omgøres. Østre Landsrets kendelse er omtalt på TVC Advokatfirmas hjemmeside.

TVC Advokatfirma skal medio februar 2017 repræsentere to danske personer ved Retten i Nykøbing Falster i sager, hvor SKAT har foretaget beslaglæggelse af deres respektive biler ved en kontrolaktion ved Rødby Havn, der blev gennemført i januar måned. I begge sager er situationen den, at de pågældende danske personer havde været i Tyskland for at hente en bil, som skulle indføres i Danmark og indregistreres efter gældende regler om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift (flex-leasing). I begge sager foreligger der fuld dokumentation for, at aftalegrundlaget i forhold til den påtænkte flex-leasing er efter reglerne, ligesom begge biler på behørig vis var påsat gyldige prøveplader.

Desuagtet valgte SKAT – udelukkende baseret på en telefonisk henvendelse fra politiet i forbindelse med kontrolaktionen – at foretage beslaglæggelse af begge biler. De to personers brøde bestod i, at de hver især havde købt lidt øl og slik, som befandt sig i de respektive biler. Derudover havde den ene person medtaget hans syge datter i bilen, da han ikke havde mulighed for at få hende passet den pågældende dag på anden vis. SKAT foretog beslaglæggelsen ud fra det synspunkt, at der på den baggrund var tale om ”ulovlig godstransport” – uagtet, at de pågældende personer på stedet kunne dokumentere, at bilerne skulle anvendes til lovlig flex-leasing i Danmark efter gældende regler herom.

Retten i Nykøbing Falster skal nu tage stilling til, om de foretagne beslaglæggelser er lovlige – særligt i lyset af de seneste to kendelser fra Østre Landsret fra henholdsvis december 2016 og januar 2017, hvor Østre Landsret har omgjort tilsvarende beslaglæggelser foretaget af SKAT.

Sagerne ved Retten i Nykøbing Falster bliver ført af advokat Christian Falk Hansen.