Nyt krav om registrering af reelle ejere i selskaber

I dag træder reglerne om registrering af selskabets reelle ejere i kraft. Alle selskaber skal nu registrere de reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Kravet om registrering af reelle ejere i det nuværende ejerregister vil skabe større gennemsigtighed i selskabernes ejerstrukturer. Registreringen skal være sket senest den 1. december 2017.

23-05-2017 | Selskabsret

Den 1. marts 2016 vedtog Folketinget lovforslag (L94), som gennemfører dele af det fjerde hvidvaskdirektiv om bl.a. indførelsen af krav om registrering af reelle ejere af selskaber.

Begrebet ”reel ejer” er defineret i selskabslovens § 5, nr. 26 som:

”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.”

Det fremgår, at den reelle ejer er en fysisk person. Modsat den legale ejer kan den reelle ejer ikke være et selskab, en fond eller lignende. Et interessentskab kan heller ikke registreres som reel ejer, da interessenterne da vil udgøre de reelle ejere.

Ejerskab eller stemmerettigheder?
Den reelle ejer kan både kontrollere selskabet gennem direkte eller indirekte ejerskab, gennem stemmerettigheder samt ved hjælp af andre midler.

Det er den samlede faktiske indflydelse, som en fysisk person opnår gennem sine ejerandele, stemmerettigheder eller anden form for kontrol, der er afgørende for, hvorvidt den pågældende person må anses som reel ejer.

Hvorvidt der er tale om reelt ejerskab beror på en konkret vurdering, og der stilles ikke krav om besiddelse af ”bestemmende indflydelse”.

Det fremgår af lovforslagets definition på en reel ejer, at der skal være tale om besiddelse af ”en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet”, hvilket i bemærkningerne til lovforslaget er præciseret til over 25 %. En besiddelse på mere end 25 % vil således være en indikator for reelt ejerskab, der skal registreres. Det er vigtigt at understrege, at dette alene er en indikationsfaktor. Et reelt ejerskab kan forekomme ved et ejerskab på mindre end 25 % af ejerandelene i selskabet. Det er heller ikke udelukket, at en anden fysisk person reelt har kontrol over de pågældende ejerandele, f.eks. i kraft af en aftale. Besidder en person et ejerskab, mens en anden besidder kontrollen, betragtes begge som reelle ejere af selskabet. 

Det er obligatorisk at registrere en reel ejer

Såfremt der i et selskab ikke findes fysiske personer, som gennem sit direkte eller indirekte ejerskab af selskabet kan siges at eje eller kontrollere selskabet, er det i stedet selskabets daglige ledelse, der skal registreres som reel ejer.

Tag eksempelvis selskabet X, der har 20 kapitalejere. Hver kapitalejer ejer 5 % af kapitalen. Derfor er der ingen af de 20 kapitalejere, som kan anses som den reelle ejer af selskabet, fordi ingen af selskabets kapitalejere har et sådan ejerskab eller kontrol over selskabet, der er tilstrækkeligt til at kunne anses for reel ejer. Derfor skal selskabet X registrere den daglige ledelse, som de reelle ejere. I disse tilfælde foretages registreringen med en bemærkning om, at der i selskabet ikke forefindes ”reelle ejere”, hvorfor den daglige ledelse er registreret.

Registrering og offentliggørelse af reelle ejere

Erhvervsstyrelsen udsteder i en bekendtgørelse nærmere regler om registrering og offentliggørelse af reelle ejere, herunder om de oplysninger som selskabet kan og skal registrere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Dog skal oplysningerne som minimum indeholde følgende:

  1. Den reelle ejers navn, nationalitet, bopæl og bopælsland
  2. CPR-nummer (hvis den reelle ejer ikke har et CPR-nummer, skal anden dokumentation sikre anden entydig identifikation af personen, herunder fødselsdato)
  3. Art og omfang af den reelle ejers rettigheder

Udover at selskaberne skal indhente oplysninger om de reelle ejere, skal selskabet også kende de reelle ejeres rettigheder. Dette indebærer kendskab til de konkrete ejerbesiddelser, samt om der er tale om direkte eller indirekte ejerskab gennem andre selskaber.

Selskabet er forpligtet til hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med nye eller ændrede forhold for de reelle ejere at registrere dette i Erhvervsstyrelsens IT-system. Oplysninger om selskabets reelle ejere og oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere skal opbevares i mindst fem år efter det reelle ejerskabs ophør eller efter gennemførelsen af forsøget på at identificere reelle ejere.

Fremover er selskabet tillige efter anmodning forpligtet til at udlevere oplysninger om selskabets reelle ejere og om forsøg på identifikation af dets reelle ejere til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) og andre offentlige myndigheder, såfremt de vurderer, at oplysningerne er nødvendige for varetagelsen af tilsyns- eller kontrolopgaver. 

Registreringspligten bliver strafbelagt med bøde, jf. selskabslovens § 367. Som udgangspunkt rejses der tiltale mod selskabet. Dette kan kombineres med tiltale af f.eks. direktionen, hvis denne har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at et selskabs reelle ejere ikke nødvendigvis er de samme som selskabets legale ejere, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på denne sondring. Der er således pligt til at registrere både selskabets reelle ejere samt selskabets legale ejere, uanset at disse måtte være sammenfaldende.

Opdateret 28. juli 2017

Erhvervsstyrelsen har d.d. udsendt en opdateret og præciseret vejledning om reelle ejere, som du kan læse mere om her.

I TVC Advokatfirma har vi flere specialister inden for selskabsret, og vi står naturligvis klar til at rådgive om og bistå alle virksomheder i forbindelse med registreringen af reelle ejere. Såfremt du har spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte nedenstående.

Læs mere