Ny lov om Planklagenævn trådt i kraft: Ændring for klager over planforhold

Natur- og Miljøklagenævn er fra 1. februar 2017 nedlagt og erstattet af henholdsvis Planklagenævnet og Klagenævnet for Natur og Miljø.

Loven om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016) trådte i kraft den 1. februar 2017.

Med loven oprettes Planklagenævnet, der skal fungere som et selvstændigt og uafhængigt klagenævn inden for planområdet.

Oprettelsen af Planklagenævnet er et led i opdelingen af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold udskilles til det nyoprettede Planklagenævn. De øvrige sagsområder, som Natur- og Miljøklagenævnet hidtil har varetaget, skal fremover behandles af det nyoprettede Miljø- og Fødevareklagenævn.

Planklagenævnet bestræber sig på at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder. Klagesagerne behandles i forskellige spor afhængig af sagens art, kompleksitet og indhold.

Verserende sager i Natur- og Miljøklagenævnet, der angår planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven eller masteloven, og som ikke er afgjort inden den 1. februar 2017, færdigbehandles som udgangspunkt i Plan-klagenævnet efter reglerne i lov om Planklagenævnet, medmindre der er fastsat andet i særlovgivningen.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til planforhold. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Læs mere