Nu er det endeligt – skærpelsen for skattemæssigt transparente selskaber indføres i ligningsloven

Folketinget har vedtaget en ny lov, som i en række tilfælde vil medføre, at deltagere i et skattemæssigt transparent selskab ikke længere kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Lovændringen forventes især at få betydning i liberale erhverv, såsom advokater, revisorer, arkitekter, konsulenter m.fl., der oftest organiserer sig i P/S eller I/S-form. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor der er mange ejere.

Lovændring vedtaget den 2. juni 2017

Vi har tidligere omtalt det lovforslag, der blev fremsat den 26. april 2017 vedrørende indførelsen af en bestemmelse i ligningslovens § 4 om, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Lovforslaget er den 2. juni 2017 vedtaget i dets fremsatte form.

Lovændringen udspringer af en afgørelse fra Skatterådet fra 2015 (SKM2015.729.SR), hvor det på baggrund af en konkret vurdering blev fastslået, at en række potentielt nye kapitalejere i et partnerskab kunne anses for selvstændige erhvervsdrivende, selvom de hver især alene erhvervede en kapitalandel på 1/10 af værdien af den kapitalandel, som de eksisterende kapitalejere havde.

For at undgå lignende fremtidige afgørelser opfordrede Skatterådet til lovgivning på området. Med vedtagelsen af den nye bestemmelse i ligningslovens § 4 imødekommer Regeringen denne opfordring.

Hvem er omfattet af ændringen?

Lovændringen omfatter alle deltagere i skattemæssigt transparente selskaber f.eks. partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S) og interessentskaber (I/S). Lovændringen forventes især at få ganske vidtrækkende betydning i liberale erhverv, såsom advokater, revisorer, arkitekter, konsulenter m.fl., der oftest organiserer sig i P/S eller I/S-form. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor der er mange ejere.

Hvornår er der tale om selvstændig erhvervsvirksomhed?

Med lovændringen vil hverken selve erhvervelsen af en kapitalandel eller størrelsen af kapitalandelen i sig være tilstrækkelig for vurderingen af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil fremadrettet være de almindelige kriterier for, om der er tale om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der er gældende. Disse beror på en ikke-udtømmende liste af kriterier, hvor intet enkeltpunkt i sig selv er afgørende. De mest centrale kriterier er ifølge forarbejderne:

  • at den pågældende bærer den økonomiske risiko i forbindelse med arbejdets udførelse, og
  • at den pågældende ikke er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse

Lovændringen indebærer, at der fremadrettet skal foretages den samme skatteretlige vurdering af, om der reelt er tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, uanset hvilken selskabsform, selskabet drives i.

TVC bemærker

I de seneste 5-10 år er et stigende antal virksomheder blevet ændret til partnerselskaber, som skattemæssigt stort set har været behandlet som et I/S, men som tilbyder en bedre lovregulering, en hæftelsesbegrænsning og en mere hensigtsmæssig ledelsesstruktur.

Samtidig har der været en tendens til konsolidering i en række brancher, hvorfor enhederne er blevet større. Lidt forenklet kan det siges, at jo større enhed, der er tale om, jo større er risikoen for, at nogle af deltagerne anses for lønmodtagere. Der kan være tale om betydelige konsekvenser for den enkelte deltager, hvis eksempelvis en virksomhedsordning med opsparet overskud skal ophøre.

I et komplekst skattesystem er forudberegnelighed altid et vigtigt hensyn. Loven giver ikke klare anvisninger, men skaber en usikkerhed, som det må forventes at tage år at afklare gennem en række bindende svar og prøvesager. På dette punkt fejler loven klart. Ligeledes efterlader lovændringen usikkerhed i forhold til fordeling af afskrivningsretten på driftsmidler mv., som kan have afledte virkninger også for de deltagere, som anerkendes som selvstændigt erhvervsdrivende.

For selskabet er situationen heller ikke enkel: Hvis en deltager er lønmodtager, er selskabet forpligtet til at indeholde A-skat og kan pålægges bøder, hvis dette ikke sker korrekt.

Er du deltager i et skattetransparent selskab?

Hos TVC Advokatfirma rådgiver vi om blandt andet partnerordninger i skattetransparente selskaber, og vi er blandt landets førende indenfor skatteret. Er du deltager i et skattetransparent selskab, rådgiver vores eksperter dig gerne om lovændringen og konsekvenserne heraf. Vi yder blandt andet bistand vedrørende anmodning om bindende svar samt gennemgang og vurdering af partnerordninger.