Lovændring lemper som forventet adgangen til generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Vi har flere gange tidligere omtalt det nye spændende lovforslag, der blev fremsat den 29. marts 2017 vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften, ændringer af den såkaldte ”pengetanksregel” samt nye sagsbehandlingsregler for SKAT. Dette lovforslag er i dag, den 2. juni 2017, blevet vedtaget af Folketinget.

Bo- og gaveafgiften nedsættes

Den vedtagne lovændring indeholder – i overensstemmelse med det oprindelige fremsatte lovforslag – en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % frem mod 2020 ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder primært til den nære familiekreds.

Den gradvise nedsættelse kommer til at foregå ved, at bo- og gaveafgiften nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020.

Krav til anvendelsen den nedsatte bo- og gaveafgift

Lovændringen er målrettet generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. For at undgå at afgiftsnedsættelsen ikke anvendes ved en kortvarig omlægning af passiv formue til reel erhvervsvirksomhed, gælder følgende krav til anvendelsen af den nedsatte bo- og gaveafgift:

  1. Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen
    Kravet udelukker ikke selskaber, der har været omstruktureret eller er nystiftet i 1-års perioden. Ejerskabet er opfyldt, hvad enten ejeren har ejet virksomheden direkte eller indirekte i den anførte periode, eksempelvis gennem et holdingselskab.
  2. Overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden i mindst 1 år i løbet af overdragerens samlede ejertid
    For så vidt angår de personligt ejede virksomheder opfylder en arbejdsindsats på 50 timer om ugen i mindst 1 år kravet. For selskaber opfyldes kravet i stedet ved, at overdrageren eller dennes nærtstående har deltaget i selskabets ledelse i mindst 1 år. I begge situationer skal der være tale om en sammenhængende periode på 1 år, og deltagelsen i ledelsen skal foregå i den virksomhed, der overdrages. Dermed vil deltagelse i datterselskabers ledelse ikke være tilstrækkeligt.
  3. Erhververen skal opretholde ejerskabet af virksomheden i mindst 3 år
    Kravet gælder for direkte eller indirekte helt eller delvist overdragelse af kapitalandelene i selskabet eller virksomheden. Salg af selskabers enkeltaktiver kan også være omfattet, såfremt salget reducerer virksomhedens indtægtsgrundlag i et ikke uvæsentligt omfang. Som vejledende udgangspunkt er salg af aktiver, der medfører, at selskabet bliver til en ”pengetank” i strid med kravet, hvorimod aktiver, der udskilles i forbindelse med regelmæssig drift, ikke er i strid hermed. Kravet om opretholdelse af ejerskab svarer til det ejertidskrav, der gælder i forbindelse med skattefrie omstruktureringer – også kaldet holdingkravet. Dette betyder, at skattefrie omstruktureringer i ejertidsperioden ikke er i strid med bestemmelsen, ligesom der som udgangspunkt kan nytegnes kapitalandele i selskabet. Derimod er afståelser i forbindelse med skilsmisser og som følge af medsalgspligter i ejeraftaler i strid med kravet. Overtrædes ejertidskravet, forhøjes afgiften til 15 %, dog således at forhøjelsen reduceres forholdsmæssigt i forhold til den andel af 3-års perioden, som allerede er forløbet.

Samspillet med ”pengetanksreglerne”

Som endnu en sikkerhed for at afgiftsnedsættelsen målrettes generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder, baseres afgiftsnedsættelsen på gældende regler om overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession, således at det yderligere er et krav for afgiftsnedsættelsen, at virksomheden kan overdrages med skattemæssig succession. Det vil dog ikke være en betingelse, at man faktisk vælger en successionsoverdragelse, men blot at man opfylder kravene herfor.

De nye regler om nedsættelse af bo- og gaveafgiften omfatter også – i modsætning til reglerne om overdragelse af virksomheder med succession – modtagere af arv og gave, der er hjemmehørende i udlandet. For at sikre inddrivelsen af afgifterne, eksempelvis ved brud på det 3-årige ejertidskrav, stilles der krav om, at modtageren stiller betryggende sikkerhed for en eventuel afgiftsforhøjelse, såfremt den pågældende er hjemmehørende i visse lande – i særdeles uden for EU.

Begrebet ”pengetank” ændres

Udover en nedsættelse af bo- og gaveafgiften indebærer lovændringen, at pengetanksbegrebet udvides. Ifølge de hidtil gældende regler, anses selskaber for pengetanke, hvis mindst 50 % af indtægterne eller mindst 50 % af aktiverne vedrører udlejning af fast ejendom og/eller besiddelse af kontantbeholdninger, værdipapirer eller lignende – de såkaldte pengetanksaktiver, målt på gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår.

Ved vedtagelsen af det fremsatte lovforslag er disse regler justeret således, at man fremover tillige vil betragte ubebyggede grunde og ejendomsprojekter som pengetanksaktiver. Oplistningen af pengetanksaktiver er dog ikke udtømmende, hvorfor aktiver, der kan sidestilles hermed, også skal medregnes i vurderingen.

Reglerne gælder for aktiver, der har karakter af passiv kapitalanbringelse, hvilket betyder, at virksomheders domicilbygninger og typehusfirmaers midlertidige udlejning af nyopførte boliger ikke er omfattet. Derudover vil selskaber, der driver næring med værdipapirhandel eller finansieringsvirksomhed, som er underlagt offentligt tilsyn, heller ikke være omfattet.

Ændrede regler for sagsbehandling af gaveanmeldelser

Det vedtagne lovforslag ændrer også sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheder ved generationsskifter. Fristen for SKATs behandling af gaveanmeldelser skærpes, således at den nugældende 6-måneders frist fremadrettet ikke kan forlænges, men kun suspenderes, hvis SKAT anmoder om yderligere oplysninger.

Endvidere påhviler det i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheder SKAT at godtgøre, at de aktie- og goodwillværdiansættelsescirkulærer, som har været gældende siden 2000, ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien af aktierne eller virksomhedens goodwill.

Ikrafttrædelse

Bo- og afgiftsnedsættelsen gælder fra og med den 1. juli 2017 med virkning for boer efter personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere. Opgørelser af, om en virksomhed betragtes som en pengetank, skal indtil den 1. juli 2017 foretages efter de gældende regler, hvorefter de nye regler vil finde anvendelse.

TVC bemærker

De nye regler, hvormed afgiftsbelastningen formindskes betragteligt i forbindelse med generationsskifte af virksomheder, forbedrer vilkårene for at foretage generationsskifte, og virksomhederne forventes at opnå et stærkere kapitalgrundlag efter overdragelsen til næste generation sammenlignet med hidtil. Lempelsen var imødeset, da den allerede fra 2015 har været bebudet som en art kompensation for ophævelsen af de særlige formueskattekursregler.

Hermed forventes det, at virksomhedsejere, der står foran et snarligt generationsskifte, vil overveje deres mulighed for at afvente påbegyndelsen heraf, da man ved ”blot” at vente til 2018 kan spare 6 % gaveafgift, set i forhold til en gaveoverdragelse i 2017. Mange virksomhedsejere må derfor forventes at forberede generationsskifte i 2017 og gennemføre overdragelser i 2018. Venter man med at foretage overdragelse til 2020, er der yderligere 2 % at spare i afgift ved at vente. Denne besparelse kan dog relativt let blive udlignet af værdistigning på selve virksomheden. Overvejelsen om eventuel udskydelse, skal også ses i sammenhæng med, at Socialdemokratiet har bebudet, at reglerne vil blive fjernet, såfremt Socialdemokratiet på et senere tidspunkt opnår regeringsmagten. Det er derfor ikke givet, at lempelsen bliver permanent. Vi anbefaler derfor, at virksomhedsejere, der påtænker et fremtidigt generationsskifte, nøje overvejer, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre dette.

I TVC Advokatfirma har vi specialiseret os inden for generationsskifte, og vi står derfor klar til at rådgive om lovændringens betydning for den enkelte virksomhed samt bistå ved planlægningen af fremtidige generationsskifte. Har du andre spørgsmål til lovændringen eller generationsskifte i øvrigt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os til en uformel drøftelse herom.