Højesteretsdom får afgørende indflydelse på dine leasingaftaler

Højesteret har netop afsagt dom i en principiel sag ført af TVC Advokatfirma om leasingaftaler på print-og kopimarkedet, der generelt set er præget af uigennemsigtige aftaler. Sagen får afgørende betydning og vil forhåbentlig bane vejen for bedre aftaler for leasingtagerne.

29-09-2017 | Commercial & Finance

Den fremgangsmåde, der har været fulgt i talrige år i leasingbranchen vedrørende udlejning af kopi- og printudstyr, har ifølge Højesterets dom afsagt den 27. september 2017 været erstatningspådragende.

Mange leasingaftaler fornyes, før de udløber. I den forbindelse indgås i vidt omfang leasingaftaler, hvor det gamle udstyr pilles ned, og der sættes noget nyt udstyr op. Erstatningskravet pådrages ifølge Højesteret, hvor en leasingaftale ophører før udløb, restgælden overføres fuldt ud til den næste aftale, og udstyret tages ned, uden at leasingtager bliver kompenseret for den værdi, det nedtagne udstyr repræsenterer. Udstyret havner hos den oprindelige leverandør, der kan sælge udstyret på ny, uden at givet noget reelt for det.

Tusindvis af leasingaftaler er indgået under disse forhold og indeholder derfor denne problemstilling, hvor leasingtagerne bliver taberne. Den principielle afgørelse fra Højesteret vil ændre på dette. Ifølge partner Anders Rynkebjerg, der har ført og vundet sagen i Højesteret, har den hidtidig fulgte fremgangsmåde, der nu er tilsidesat af Højesteret som ansvarspådragende, givet leasingvirksomheder og producenter incitament til at indgå nye aftaler og sende gammelt udstyr tilbage til producenten, der så kan sælge det igen – tit uden at kunden/leasingtager havde et reelt behov for at få udskiftet udstyret.

Højesteret kom endvidere meget principielt frem til, at erstatningskravet kan rettes mod både leverandøren af udstyret og leasingselskabet, der har forestået finansieringen af leasingaftalen.

Dommen er afgørende for slutbrugerne
Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at sikre, at du som leasingtager er sikret bedst muligt. På baggrund af Højesterets afgørelse bør alle leasingtagere få kigget deres leasingaftaler igennem for at se, hvordan de er skruet sammen.

Vi råder naturligvis alle erhvervsdrivende til at søge juridisk rådgivning, inden de skriver under på en leasingaftale. Omkostningen ved den juridiske rådgivning er forsvindende lille i forhold til udgifterne ved efterfølgende at skulle gennemføre en retssag eller sidde fast i en alt for dyr kontrakt.