Fradragsmulighederne ved investeringer i solceller og vindmøller indskrænkes i videre omgang end i det oprindelige lovforslag

Investorerne i skattemæssigt transparente selskaber kan ikke længere påtage sig personlig hæftelse for at bibeholde retten til at fradrage underskud fra investeringer i bl.a. ejendomme, solceller og vindmøller i anden skattepligtig indkomst.

Den 16. december 2016 bragte vi en nyhed om et nyt lovforslag, der indeholdt væsentlige ændringer af fradragsmulighederne ved investeringer i solceller og vindmøller. Siden har lovforslaget været til behandling i Skatteudvalget, som har foreslået at indskrænke de omtalte fradragsmuligheder i endnu videre omfang. I dag, den 2. juni, gennemgik lovforslaget 3. behandling i Folketinget, hvor Skatteudvalgets ændringsforslag vedrørende fradragsbegrænsningen blev vedtaget i sin fremsatte form.

I det oprindelige lovforslag forslog Regeringen, at underskud fra visse selskabers investeringer i eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg skulle gøres kildeartsbegrænset, således at den hidtil gældende adgang til at modregne underskud i anden skattepligtig indkomst blev fjernet. Kildeartsbegrænsningen skulle dog alene gælde i de situationer:

  1. hvor den pågældende investor investerer via skattemæssigt transparente enheder med begrænset hæftelse eksempelvis via kommanditselskaber og partnerselskaber, og
  2. hvor den pågældende investor ikke deltager væsentligt i virksomhedens drift.

Konkret indebar lovforslaget, at begrænsningen ikke kunne anvendes på underskud, der realiseres gennem deltagelse i et interessentskab, hvor deltagerne som udgangspunkt påtager sig en direkte og personlig hæftelse. Følgelig var det vores vurdering, at lovforslaget ville medføre, at investorerne fremadrettet i højere grad ville overveje personlig hæftelse.

Den alternative løsning om personlig hæftelse fjernes

I tilbagemeldingerne fra erhvervsorganisationerne m.v. om det oprindelige lovforslag blev der imidlertid peget på, at hæftelsen i et interessentskab i visse tilfælde reelt er begrænset, hvilket skaber usikkerhed om, hvornår deltagelse i et interessentskab udløser kildeartsbegrænsning.

Med henblik på at imødegå denne usikkerhed og muligheden for at omgå reglerne gennem proforma hæftelse har Skatteudvalget foreslået at ændre lovforslaget således, at kildeartsbegrænsningen generelt finder anvendelse, såfremt to betingelser er opfyldt:

  1. Selskabet udgør ikke et selvstændigt skattesubjekt efter de danske skatteregler, og
  2. Selskabsforholdet er reguleret af selskabslovgivningen, en selskabsaftale eller lignende.

Interessentskaber er ligesom partner- og kommanditselskaber skattemæssigt transparente, ligesom der i interessentskaber som udgangspunkt vil være en selskabsaftale eller en interessentskabsaftale, der regulerer selskabets forhold. Følgelig omfatter kildeartsbegrænsningen underskud i såvel interessentskaber som partner- og kommanditselskaber.

Enkeltmandsvirksomheder vil derimod som udgangspunkt ikke være omfattet, da sådanne virksomheder ikke reguleres af selskabslovgivningen, en selskabsaftale eller lignende. Tilsvarende vil sameje over et aktiv, uden at der foreligger et driftsfællesskab eller en selskabsaftale, der regulerer deltagernes indbyrdes forhold overfor omverdenen, som udgangspunkt heller ikke være omfattet.

Den alternative løsning om større engagement bevares

Det vedtagne lovforslag har bevaret bestemmelsen om, at kildeartsbegrænsningen for de ovenfor nævnte omfattede virksomhedsformer ikke gælder i de situationer, hvor den pågældende investor deltager i virksomhedens drift i et væsentligt omfang.

Investoren har således stadig mulighed for at engagere sig mere i virksomheden og dermed undgå at blive omfattet af de nye regler. Det antages i praksis, at en arbejdsindsats på over 50 timer om måneden – som vejledende udgangspunkt – er tilstrækkeligt.

Investorernes retsstilling skærpes

Lovændringen betyder, at investorer ikke som hidtil antaget kan påtage sig en personlig hæftelse for selskabets forpligtelser for at undgå at blive omfattet af fradragsbegrænsningen.

Sammenholdt med tidligere skærpes investorernes retsstilling i høj grad. Lovændringen forventes at få negativ betydning for investorernes villighed til at investere i eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg, hvor der typisk konstateres store underskud i de første år, idet underskuddet nu kun kan modregnes i senere positiv indkomst fra samme virksomheds drift.

En refleksvirkning af loven må forventes at være, at udbud af investeringsprojekter i skattetransparente selskaber reduceres væsentligt eller helt ophører. Udbud af projekter i selskabsformer, der er selvstændige skattesubjekter, bliver næppe berørt.

Lovens virkningstidspunkt

Den foreslåede kildeartsbegrænsning har således virkning for indkomst fra virksomhed, der erhverves eller påbegyndes fra og med den 11. maj 2017. Efter nærmere omstændigheder vil der dog være mulighed for, at foretage interne overdragelser mellem anpartshavere i investeringsprojekter, der eksisterede den 10. maj 2017, uden at blive omfattet af de nye regler.

Derudover indføres særlige undtagelser ved overdragelser til arvinger, ægtefæller og til den skattemæssigt transparente enhed, som danner ramme om investeringen.

Har du spørgsmål til det vedtagne lovforslag og den konkrete betydning for dit selskab eller andre forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os med henblik på en drøftelse herom.

TVC Advokatfirma står klar til at rådgive om bl.a. de kommercielle muligheder og udfordringer i forbindelse med investeringer i solceller og vindmølleanlæg eller vedvarende energi generelt.