Byretten ophæver beskatning af fri bil

Retten i Horsens har i en ny dom fra december 2016 ophævet beskatningen af værdi af fri bil hos en hovedaktionær. Dommen, der er på linje med en anden nyere byretsdom fra marts 2016, illustrerer, at der altid skal foretages en konkret vurdering i sager om beskatning af fri bil – også selvom der er betalt privatbenyttelsesafgift for bilen.

12-01-2017 | Skatter og afgifter

SKAT havde oprindeligt gennemført beskatning af værdi af fri bil hos hovedaktionæren med henvisning til, at den omhandlede bil var blevet omregistreret til blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse, og at selskabet løbende havde betalt privatbenyttelsesafgift vedrørende bilen.

Ifølge SKAT var omregistreringen og betalingen af privatbenyttelsesafgift i sig selv en tilkendegivelse af, at bilen blev anvendt privat af hovedaktionæren. På den baggrund fandt SKAT, at der forelå en formodning for, at bilen havde stået til rådighed for hovedaktionærens private benyttelse. Denne formodning var efter SKATs opfattelse ikke afkræftet af hovedaktionæren, der ikke løbende havde ført en kørebog.

Retten i Horsens tilsidesatte imidlertid – på baggrund af en konkret vurdering – beskatningen af værdi af fri bil.

En konkret vurdering – også selvom der er betalt privatbenyttelsesafgift

SKAT rejser mange sager om beskatning af fri bil, og SKAT indtager ofte det synspunkt, at betalingen af privatbenyttelsesafgift indebærer en formodning for, at selskabets bil har stået til private rådighed for hovedaktionæren, således at der skal ske beskatning af værdi af fri bil. 

Retten i Horsens’ dom går imod denne opfattelse. Dommen er på linje med en nyere dom fra Retten i Aarhus fra marts 2016 i en sag ligeledes ført af TVC Advokatfirma, hvor byretten også ophævede en beskatning af værdi af fri bil hos en hovedaktionær, uanset at der var blevet betalt privatbenyttelsesafgift, og uanset der heller ikke var ført kørebog i den omhandlede sag. 

Begge domme illustrerer, at domstolene – selvom der er betalt privatbenyttelsesafgift, og selvom hovedaktionæren ikke har ført kørebog – skal foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at beskatte skatteyder af værdi af fri bil. 

Sagerne er ført af partner, advokat (H) Christian Falk Hansen