Bindende svar – et værdifuldt værktøj til skattemæssig risikoafdækning

Fra tid til anden sker det, at borgere eller virksomheder støder på skatteretlige spørgsmål, som ikke kan afdækkes med sikkerhed. Dette sker især, når der ikke eksisterer righoldig og sammenlignelig retspraksis på området, eller når regler er komplicerede og indeholder skønselementer. I andre tilfælde kan dispositioner være skattefrie, hvis de håndteres på én måde, men udløse skat i andre tilfælde. I sådanne situationer kan det være en rigtig god idé at søge afklaring ved at anmode om et bindende svar fra SKAT.

En anmodning om bindende svar fra SKAT i henhold til skatteforvaltningslovens kapitel 8 er en af de mest benyttede metoder til at opnå skattemæssig afklaring vedrørende en konkret disposition. Med et bindende svar har du mulighed for at præsentere den disposition/handling, som du enten har foretaget eller påtænker at foretage, overfor SKAT, som derefter afgiver et bindende svar i relation til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af handlingen. Et bindende svar fra SKAT kan således være et ”værktøj” til skattemæssig risikoafdækning.

Processen for det bindende svar

Måden, hvorpå en anmodning om bindende svar afgives, er i sig selv relativt simpel. Man udarbejder og indsender en anmodning indeholdende en beskrivelse af dispositionen og de(t) spørgsmål, du ønsker afklaret. Når SKAT har kvitteret for modtagelse, påbegynder sagsbehandlingen.

Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag. Som vejledende udgangspunkt kan du regne med 2-3 måneders sagsbehandlingstid. Er spørgsmålet af principiel karakter risikerer du dog, at spørgsmålet udtages til Skatterådet, hvilket ofte medfører en sagsbehandlingstid på 6-7 måneder.  

Svaret, som SKAT afgiver, vil have bindende virkning i fem år fra og med spørgerens modtagelse af svaret, og det kan således som udgangspunkt ikke anfægtes af SKAT i denne periode. Den bindende virkning forudsætter dog, at der ikke er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for svaret. Omhandler svaret spørgsmål om værdiansættelse, gælder den bindende virkning dog kun 6 måneder. Svaret kan også miste sin bindende effekt, hvis det efterfølgende viser sig, at aktivets værdi afviger mindst 30 % og mindst DKK 1 mio. i forhold til det i anmodningen oplyste.

Nogle gange tillader tiden ikke, at der indhentes et bindende svar, inden der disponeres. Ønsker du høj afdækning af risiko, vil det i nogle tilfælde være muligt at indsætte et skatteforbehold i aftalerne. Derved kan et bindende svar indhentes efter aftalens indgåelse. Viser det bindende svar sig ikke at være som forventet, kan aftalen gøres uvirksom – også med skattemæssig virkning. Det kræver dog et klart og udførligt skatteforbehold.

Anmodningens værdi

Et bindende svar afgivet på baggrund af veloplyste og korrekte forudsætninger kan dermed være et særdeles værdifuldt værktøj i forhold til at afdække skattemæssige risici ved dispositioner, hvor der er usikkerhed omkring de skattemæssige konsekvenser. Tilsvarende er et bindende svar afgivet på urigtige forudsætninger værdiløst. Ligeså er der tilfælde, hvor et bindende svar er en rigtig god idé, og andre, hvor analysen falder ud til, at det ikke giver mening at få et bindende svar.

Bindende svar i forbindelse med generationsskifte og afklaring af værdiansættelse

Et bindende svar kan ofte vise sig uhensigtsmæssigt i generationsskifter, hvor der ønskes afklaring vedrørende værdiansættelsen af det overdragne. Dette som følge af, at SKAT, såfremt de kan begrunde, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg med mindst i) 30 % og ii) mindst mDKK 1, vil have adgang til at korrigere værdien af det overdragne. Dertil kommer, at det bindende svar under alle omstændigheder kun gælder i 6 måneder fra svarets modtagelse. Dermed vil et bindende svar i sådanne sager være forbundet med en vis grad af usikkerhed, og dermed ikke skabe den fornødne skattemæssige afklaring af værdiansættelsen.

Alternativer til et bindende svar

Som alternativ til et bindende svar i situationer som ovenstående, der vedrører værdiansættelse, bør det altid overvejes, om det giver mere mening at overdrage det ønskede aktiv helt eller delvist som gave samtidig med, at der indsættes et skatteforbehold vedrørende værdiansættelsen i gavebrevet. Fordelen ved dette er, at der i forbindelse med gaveanmeldelser gælder en frist for SKAT på seks måneder efter anmeldelsens modtagelse til at ændre værdiansættelsen af den overdragne gave, og her gælder ingen beløbsgrænse. Når dette kombineres med et gyldigt skatteforbehold i gavebrevet, hvorefter overdragelsen kan gøres uvirksom, hvis SKAT ændrer værdiansættelsen, er der dermed mulighed for at opnå endelig afklaring omkring værdiansættelsen efter udløbet af de seks måneder samtidig med, at risikoen begrænses.

Rådgivning og erfaring er afgørende        

Det er helt afgørende for anvendelsen af bindende svar til skattemæssig risikoafdækning, at de skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt, at den pågældende disposition er beskrevet præcist og grundigt, og at der er oplyst reelt om de faktiske forhold.

I TVC Advokatfirma har vi mange års erfaring med udarbejdelse og håndtering af anmodninger om bindende svar. Vores skatteeksperter hjælper dig med at vurdere, hvornår der er behov for at indhente et bindende svar forud for en given disposition.

Står du som virksomhedsejer eller privatperson foran en disposition, særligt omhandlende større værdier, er det således vores klare anbefaling, at du kontakter en af vores eksperter med henblik på en uforpligtende drøftelse af de skattemæssige risici samt behovet for et bindende svar.   

Læs mere