Biler: Nyt lovforslag varsler stramninger på leasingområdet

I forbindelse med Folketingets åbning har Regeringen fremsat et lovforslag, som vil indføre en række stramninger på området for leasing af biler. Ændringerne har allerede haft og vil få yderligere konsekvenser for branchen. Stramningerne skal gøre op med, at leasingbiler i nogle tilfælde i praksis kan køre på de danske veje med meget lidt eller endog ingen betalt afgift over en længere periode.

12-10-2017 | Skatter og afgifter

De nugældende regler

Leasingselskaber kan i nogle tilfælde opnå meget lave indkøbspriser grundet flåderabatter, og da afgiften af bilen som udgangspunkt beregnes på baggrund heraf, kan der i disse tilfælde være tale om en meget lav afgift for de pågældende biler i forhold til, hvad en almindelig forbruger ville skulle betale i afgift for en tilsvarende bil.

Leasingselskaberne har efter endt leasingperiode desuden mulighed for at anmode SKAT om at foretage en såkaldt værditabsberegning. Den oprindelige beregning af forholdsmæssig registreringsafgift (”flexleasing”) foretages ud fra bilens forventede værditab. Hvis bilens realiserede værditab har været lavere i leasingperioden end det forudsatte ved fastsættelsen af den forholdsmæssige registreringsafgift, har leasingselskaberne efter de hidtidige regler fået refunderet afgift svarende til forskellen mellem det oprindeligt forudsatte og det realiserede værditab. Da leasingselskaber i nogle tilfælde kan opnå meget lave indkøbspriser grundet rabatter, og da bilens almindelige pris ved leasingaftalens ophør afhænger af brugtvognsmarkedet, kan det realiserede værditab i nogle tilfælde være meget begrænset eller endog i nogle tilfælde DKK 0. Da der kun betales afgift af bilens realiserede værditab, medfører værditabsberegningen i disse tilfælde, at der kun betales en meget lav eller ingen afgift. Den for meget betalte afgift refunderes i forbindelse med værditabsberegningen til leasinggiver.

Ny regel om genberegning

Vedtages den nye lov, som pt. er under behandling i Folketinget, vil der blive indført en regel om genberegning af den afgiftspligtige værdi for nye biler.

Ifølge den nye regel skal den afgiftspligtige værdi for nye køretøjer opgøres og angives igen til SKAT, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når køretøjet er blevet 4 måneder gammelt regnet fra tidspunktet for første indregistrering. Lovændringen omfatter køretøjer, som indgår i en leasingordning, uanset om der betales fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, udlejningskøretøjer, værkstedsbiler, demobiler og biler, der udlånes erhvervsmæssigt.

For køretøjer, som er omfattet af en leasingaftale med betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, vil der ikke skulle efteropkræves afgift for den del af leasingperioden, som ligger forud tidspunktet for en eventuel genberegning af registreringsafgiften. I disse tilfælde vil genberegningen typisk blive foretaget 4 måneder efter køretøjets første registrering, og for disse 4 måneder efteropkræves ikke registreringsafgift, selv hvis afgiften efter den på ny fastsatte afgiftspligtige værdi skulle være højere end den oprindelige afgiftspligtige værdi. I disse tilfælde vil der derfor alene skulle betales yderligere afgift for den del af leasingperioden, som ligger efter tidspunktet for genberegningen.

Den foreslåede ordning skal sikre, at køretøjers afgiftspligtige værdi revurderes ved salg eller anden overdragelse eller senest efter 4 måneder, og at den afgiftspligtige værdi herefter svarer til niveauet for tilsvarende køretøjer på markedet, uanset den oprindelige indkøbspris.

Særskilt regelsæt gælder for brugte køretøjer

Den nye regel omfatter ikke brugte køretøjer, da den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer allerede i dag skal fastsættes til køretøjets almindelige pris uden afgift, men med moms, ved salg til bruger her i landet.

Med den nye lov er loftet over et brugt køretøjs afgiftspligtige værdi, som tidligere var den oprindelige nypris, ophævet. Herefter vil brugte køretøjer skulle afgiftsberigtiges uden hensyn til den oprindelige nypris, og der er derfor ikke noget behov for særlige regler om genberegning for disse køretøjer.

Indgreb mod finansiel leasing afværget

Med det oprindelige lovforslag fremsat den 3. oktober 2017 var der lagt op til en ny begrænsning, hvorefter der fremadrettet ikke kunne meddeles tilladelse til afregning af forholdsmæssig registreringsafgift, hvis der i leasingaftalen eller en aftale indgået i forbindelse hermed ville indgå vilkår om overskudsdeling mellem leasinggiver og leasingtager. Videre fremgik det, at der ikke kunne indgå vilkår om, at leasingtager hæfter for hele eller dele af leasinggivers økonomiske risiko ved leasingforholdet.

Begrundelsen for den foreslåede stramning var, at reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ikke bør kunne anvendes, når der er tale om køb maskeret som en leasingaftale. Dette kunne efter Skatteministeriets opfattelse eksempelvis være tilfældet, hvis leasingtager hæfter for restværdien, dvs. hæfter for at et køretøj kan sælges til en bestemt mindstepris efter endt leasingperiode.

Efter stort pres fra den danske leasingbranche og efter fornyede overvejelser i Skatteministeriet blev denne del af lovforslaget imidlertid opgivet. Skatteministeriet har i et notat offentliggjort den 12. oktober 2017 tilkendegivet, at det foreslåede indgreb mod finansiel leasing droppes, da man fra Skatteministeriets side vurderer, at ændringen ikke ville kunne håndhæves overfor udenlandske leasingvirksomheder grundet EU-retten. De foreslåede begrænsninger ville have haft meget store konsekvenser for de danske leasingselskaber – og det ville have tilskyndet de danske leasingvirksomheder til at etablere sig i udlandet med henblik på at tilbyde danskere flexleasing af biler på finansielle leasingkontrakter, blot via et udenlandsk leasingselskab.

Det skal understreges, at SKAT fortsat vil foretage en konkret vurdering af, om der er tale om et reelt leasingforhold. Det er således fortsat en grundlæggende betingelse for at opnå en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift i leasingforhold, at der er tale om en reel leasingaftale mellem en leasingvirksomhed og en leasingtager. Man skal eksempelvis være varsom med at aftale vilkår om, at leasingtager har køberet eller -pligt til det pågældende køretøj, ligesom man tilsvarende skal være varsom med at aftale vilkår om anvisningsret eller -pligt, medmindre en sådan ret eller pligt er begrænset til kun at gælde anvisning til tredjemand, og dermed ikke giver leasingtager hverken ret eller pligt til selv at købe køretøjet, når leasingforholdet ophører.

Standardkontrakter

Med den nye lov indføres desuden obligatoriske standardleasingkontrakter, som skal anvendes af alle danske leasingselskaber.

Standardkontrakten udarbejdes i den kommende periode af SKAT i samarbejde med relevante aktører i branchen. Standardkontrakterne offentliggøres senest den 1. april 2018 og skal tages i brug senest én måned efter offentliggørelsen.

Dette tiltag er positivt for branchen, da det bør være med til at lette de administrative byrder for leasingselskaberne, som ved brug af standardkontrakterne ikke bør frygte SKATs efterfølgende kontrol – selvsagt under forudsætning af, at man ikke laver sideløbende, skjulte aftaler med leasingtagerne, som strider mod reglerne.

For udenlandske leasingselskaber er der valgfrihed i forhold til, om de ønsker at bruge standardaftalerne – eller om de ønsker at anvende virksomhedens egne udarbejdede aftaler, som skal godkendes af SKAT.

Leasingselskaberne er i SKATs søgelys

SKAT har stort fokus på leasingselskaber i forhold til, hvorvidt leasingselskaber agerer korrekt i relation til udformning af leasingaftaler, finansiering m.v. ved etablering af flexleasingaftaler. Det kan have store konsekvenser for både leasingselskaberne og leasingtagerne, hvis SKAT ikke mener, at aftalegrundlaget er korrekt i henhold til gældende lovgivning. Vi har stor erfaring med at rådgive både leasingselskaber og privatpersoner i forbindelse med disse forhold samt føre eventuelle sager mod SKAT på vegne af både leasingselskaber og privatpersoner.