Principiel højesteretsdom om SKAT’s modregning

SKAT kunne foretage modregning med momskrav over for konkursboer.

Sagens nærmere omstændigheder var, at to konkursboer anmodede SKAT om at få udbetalt momsrefusion for tab på ikke betalte fakturaer jf. momslovens § 27 stk. 6. SKAT foretog ikke (fuld) udbetaling, idet SKAT modregnede i skyldig moms for de afgiftsperioder, som refusionskravet vedrørte.

Den relevante bestemmelse om modregning i konkurs findes i konkurslovens § 42. Det følger af konkurslovens § 42 stk.1, at der ikke kan ske modregning på ”tværs” af fristdagen. Modregning på ”tværs” af fristdagen kan kun ske, såfremt kravene er konnekse, dvs. nært forbundne. I sagen var der enighed om, at SKAT’s momskrav var stiftet før de respektive fristdage i konkursboerne, og at konkursboernes momsrefusionskrav var stiftet efter de respektive fristdage.

Problemstillingen for Højesteret var herefter om kravene var konnekse, og dermed om SKAT kunne modregne sit krav på skyldig moms i konkursboernes krav på fradrag for tab på moms på ubetalte fakturaer.

Højesteret udtalte, at såvel konkursboernes krav som SKAT’s krav udsprang af de momsbelagte fakturaer, som viste sig uerholdelige. Højesteret bemærkede også, at uden disse fakturaer havde konkursboerne ikke haft noget krav efter momslovens § 27 stk.6, og SKAT’s krav på ikke betalt moms havde været tilsvarende mindre.

Højesteret udtalte endvidere, at de beløb, som konkursboerne havde krav på efter momslovens § 27, stk.6, også indgik i SKAT’s krav på ikke betalt moms for den afgiftsperiode, hvor momsbeløbet indgik, og var dermed nært forbundet med restancen for den pågældende afgiftsperiode. Højesteret fandt herefter, at der forelå konneksitet mellem kravene, og at SKAT i det foreliggende tilfælde, hvor virksomhedsdriften ikke var fortsat efter konkursens indtræden, var berettiget til at modregne.

Under sagen blev det af konkursboerne også gjort gældende, at konkursboernes adgang til refusion vedrørende tab på uerholdelige debitorer var en administrativ praksis, og at konkursboerne kunne støtte ret herpå. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at der forelå en sådan praksis, som afskar SKAT fra modregning.

Højesteret gav således SKAT medhold og stadfæstede Landsrettens dom. Højesteretsdommen er afsagt den 19. august 2016.