Lovforslag om ny planlov

I sommeren 2016 blev der indgået en politisk aftale, der har udmøntet sig i et lovforslag om modernisering af planloven.

Formålet med lovforslaget er en modernisering af planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst lokalt.

Lovforslaget varsler bl.a. lempelse af mulighederne for opførelse af kystnær sommerhusbebyggelse samt lempelse af reglerne for detailhandel, hvilket som ventet har vakt stor interesse.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Kysterne
Lovforslaget åbner mulighed for kommunerne til at udpege særlige udviklingsområder til byudvikling og etablering af anlæg i kystnære områder uden væsentlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Samtidig gives der mulighed for at udlægge nye kystnære sommerhusområder, ligesom lovforslaget medfører en større fleksibilitet for udvikling inden for strandbeskyttelseslinjen.
Derudover får Erhvervs- og vækstministeren efter nærmere krav mulighed for at tillade en række nye forsøgsprojekter i kystnærhedszonen, hvis projekterne vurderes at være innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter.

Landdistrikter
Borgere og virksomheder tillægges en højere grad af mulighed for at anvende overflødiggjorte ejendomme/bygninger, og der gives mulighed for at bygge større boliger beliggende i landzoneområderne.

Detailhandel
De nuværende størrelsesbegrænsninger for detailhandlen lempes. Størrelsesgrænserne for udvalgsvarebutikker foreslås afskaffet, mens størrelsesgrænser for almindelige dagligvarebutikker foreslås øget.

Planlægning for produktionserhverv
Lovforslaget indeholder ligeledes regler for kommunernes planlægning for produktionserhverv, hvor det ønskes at sikre udlægning af erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder. Derudover foreslås etableret erhvervsarealer langs motorveje forbeholdt transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Forenklet planproces
Det overordnede sigte med lovforslaget er en forenkling af den administrative proces inden for planområdet. Høringsfrister for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg ønskes forkortet, og dispensationsmulighederne tænkes lempet. Samtidig skal en øget digitalisering være med til at skabe et bedre overblik på planområdet, ligesom det er hensigten, at der skal etableres et nyt klagenævn på planområdet (Planklagenævn).

Hvis lovforslaget vedtages, må det forventes, at den øgede fleksibilitet kan bidrage til at skabe øget vækst lokalt, herunder i områder der er ramt af affolkning og stagnation.